KL RN 23

Objem 23 m3
DN [mm]do 500
Vonkajšia dĺžka L 5500 mm
Vonkajšia šírka Š 2800 mm
Výška V 2250 mm
Výška osadenia nátokovej rúry od dna Vn
[mm]
Min. 1600
Výška osadenia výtokovej rúry od dna Vv
[mm]
na dne nádrže
Váha najťažšieho kusa
11,5 t

Normy:

Retenčné nádrže sú vyrábané v súlade s technickým osvedčením č. TO – 10/0044 v zmysle ustanovení § 26 zákona č. 90/1998 Z. z. o stavebných výrobkoch v znení neskorších predpisov.

Použitie:

- zadržanie odpadových vôd z ciest, parkovísk, manipulačných plôch
- obytné zóny, komplexné bytové výstavby

Použitý stavebný materiál:

Betón – jednotlivé prefabrikáty sú vyrobené z betónu triedy C 30/37 alebo C35/45 v súlade s STN EN 206-1.

Výstuž – prefabrikáty sú vystužené kombináciou sieťovej výstuže a viazanej prútovej výstuže 10 505 (R) . Vystuženie jednotlivých prefabrikátov je závislé od hrúbky dosky ale aj od veľkosti zaťaženia pôsobiaceho na prefabrikát (výška nadložia).

Prepravné úchyty prefabrikátov – na manipuláciu s prefabrikátmi sú zabudované kotevné háky a zapustené kotvy s guľovou hlavou.

Technický popis:

Retenčná nádrž KL RN rámová je prefabrikovaná železobetónová podzemná nádrž obdĺžnikového pôdorysu. Je vytvorená postupným montovaním jednotlivých segmentov a to dvoch uzatváracích koncových dielov s rozmermi š = 3600 (3700) mm, l = 1000 (1050) mm, v = 2600 (2650) mm a ľubovoľného počtu rámových stredových dielov s rozmermi š = 3600 mm, l = 2000 (2300) mm, v = 2600 (2650) mm.

Jednotlivé segmenty je možné kombinovať za účelom dosiahnutia požadovaného užitočného objemu (napr. 20 až 450 m3,, príp. väčšieho) vytvorením jednej alebo viacerých samostatných nádrží.
Nádrž je staticky navrhnutá na vztlak podzemnej vody až do úrovne stropnej časti nádrže pri zásype zeminou s výškou min. 0,6 m.

Vodotesnosť nádrže je zabezpečená v zmysle STN 75 0905 systémom šróbovaných spojov a trvale pružným tesnením.

Retenčná nádrž KL RN 5500x2800 je prefabrikovaná železobetónová podzemná nádrž obdĺžnikového pôdorysu s rozmermi 5500 x 2800 mm. Je vytvorená postupným montovaním jednotlivých prefabrikovaných segmentov a to základovej dosky (vane) výšky 500 mm, vodorovného segmentu (prstenca) výšky 1000 alebo 1250 mm a zákrytovej stropnej dosky výšky 200 alebo 500 mm.

Celková výška nádrže sa mení v závislosti od použitia rôznych vodorovných segmentov a zákrytovej dosky na 1700, 1950, 2000, 2250 a 3000 mm.

Užitočný objem takto zostavenej nádrže je 15, 18, 20, 23 a 33 m³.

Jednotlivé nádrže je možné kombinovať za účelom dosiahnutia požadovaného užitočného objemu (napr. 15 až 200 m3,, príp. väčšieho). Nádrže sa môžu vzájomne spájať  pomocou prepojovacieho potrubia sériovo alebo paralelne.

Nádrž je staticky navrhnutá na vztlak podzemnej vody až do úrovne stropnej časti nádrže pri zásype zeminou s výškou min. 0,6 m.

Vstup do nádrže je zabezpečený cez otvor Ø 600 mm. K nádrži sa vstupuje cez vstupný komín vytvorený systémom šachtových skruží a liatinovým poklopom triedy zaťaženia D 400 kN.

Vodotesnosť nádrže je zabezpečená v zmysle STN 75 0905 systémom šróbovaných spojov a trvale pružným tesnením.

Montáž

Retenčná nádrže sa montuje za pomoci autožeriavu príslušnej nosnosti, na vopred pripravený vodorovný podkladový betón s pieskovým lôžkom podľa interného  technologického postupu.

Výšku pieskového lôžka, podkladového betónu, štrkového násypu uvádzame vo výkresoch v cm iba všeobecne. Pre každé osadenie nádrže je potrebné zistiť aktuálne základové pomery stavby.

Na základe týchto skutočností je potrebné statikom navrhnúť založenie nádrže pre každý objekt individuálne. Prípadné ukotvenie proti spodnej vode zabezpečí stavebná firma podľa náčrtu kotvenia.

Doprava  a  manipulácia

Jednotlivé prefabrikáty sú prepravované kamiónovou dopravou (návesom) priamo k výkopu.

Odberateľ - stavebná firma musí zabezpečiť prístupovú komunikáciu umožňujúcu bezpečný príjazd vozidiel ako aj autožeriavu. Ďalej musí byť pripravená manipulačná plocha na ukotvenie autožeriavu.

Veľkosť a spôsob úpravy je závislá od veľkosti a váhy žeriavu. Pri voľbe veľkosti žeriavu je potrebné vychádzať z váhy najťažšieho prefabrikátu a vzdialenosti žeriavu (stred otočného kruhu) k stredu výkopu (vyloženia).

Pri manipulácii s prefabrikátmi je povolený odklon lana od zvislej osi prepravovaného úchytu 30°. Prefabrikát musí byť zavesený vždy súčasne na všetkých štyroch úchytoch.

Servis a údržba:

Pre zabezpečenie dlhodobej funkčnosti zariadenia je potrebné a aj predpísané         v určitých časových intervaloch vykonať servisné práce odborným personálom v zmysle schváleného prevádzkového poriadku.

Záručná doba:

Záručná doba je 24 mesiacov.

Dodacie podmienky:

Dodacia lehota závisí od veľkosti retenčnej nádrže (3 až 30 dní). Požiadavku na vstupné šachty treba uviesť v objednávke.

Súčasťou dodávky je návod na zabudovanie, prevádzkový poriadok.

Objednávateľ zabezpečuje vo vlastnej réžii: výkopové práce, podkladový betón, pieskové lôžko, žeriav, preskúšanie obsluhy podľa prevádzkového poriadku so spísaním záznamu o overení vedomostí, záznam bude podpísaný preskúšanou osobou.

TECHNOLOGICKÝ POSTUP MONTÁŽE alebo návod na zabudovanie

Stavebná pripravenosť

Stavebnú pripravenosť zabezpečuje odberateľ vo vlastnej réžii podľa projektovej dokumentácie.

Stavenisko – k výkopu musí byť zabezpečená prístupová cesta pre príjazd autožeriavu a nákladných vozidiel. V bezpečnej vzdialenosti od výkopu je potrebné zrovnať a dostatočne spevniť terén pre zapätkovanie žeriavu.
Výkop – rozmery zhotoviť podľa projektovej dokumentácie. Steny výkopu musia byť zabezpečené proti zosunutiu zeminy do výkopu. Minimálna vzdialenosť okraja výkopu od retenčnej nádrže je 0,60 m. Musí byť zaistený priestor pre obsluhu pri manipulácii s jednotlivými prefabrikátmi pri ich ukladaní do výkopu a pre ošetrenie vonkajších spojov nádrže.
Podklad - skladba podkladových vrstiev musí vychádzať z geologického prieskumustatických výpočtov. Podkladová betónová doska musí byť najmenej o 20 cm väčšia na každú stranu  než je pôdorys nádrže. Nerovnosti podkladového betónu musia byť vyrovnané  pieskovým lôžkom fr. 0-4 mm s hr. cca 3 cm. Na podkladový betón sa vytýčia základné smerové body pre určenie polohy nádrže.

Montáž nádrže

Retenčná nádrž KL RN sa montuje za pomoci autožeriavu príslušnej nosnosti v závislosti od miestnych podmienok stavby) na vopred pripravený vodorovný podkladový betón s pieskovým lôžkom. Všetky práce realizujú zaškolený pracovníci firmy Klartec s.r.o.. Pri práci sa musia dodržať pokyny bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci.


Postup  montáže:
1. Skontrolujte rozmery výkopu a podkladového betónu podľa technickej dokumentácie.


2. Skontrolujte jednotlivé segmenty podľa montážneho výkresu.


3. Na pieskové lôžko sa vymerajú polohy uloženia jednotlivých nádrží.

4. Montáž jednotlivých nádrží sa uskutočňuje postupným ukladaním segmentov na seba priamo do výkopu.

5. Vodotesnosť vodorovných spojov zabezpečuje trvalo pružné butylové tesnenie, ktoré sa vloží do drážky segmentu po celom obvode. Tesnenie sa spojením dvoch segmentov roztlačí.

6. Pri spájaní jednotlivých segmentov vznikajú technologické škáry so šírkou 5 až 10 mm.

7. V prípade, že retenčnú nádrž tvorí viacero samostatných nádrží, tieto nádrže sa zmontujú jednotlivo. Vzájomné prepojenie nádrží sa realizuje pomocou PVC rúr príslušného DN a počtu podľa potreby. Medzi nádržami vznikne špára cca 100 mm široká, ktorú je potrebné zaliať betónovou zmesou (dodávka stavby).

8. Nádrž sa zasype obsypovým materiálom a zhutní vhodným zhutňovacím mechanizmom po vrstvách. Iba nahrnutie nie je prípustné. Obsyp pri stenách, poklopoch a v oblasti rúr treba robiť starostlivo. Použitie hrubých kusov, úlomkov, štrkového materiálu je zakázané.

9. Pred uvedením do prevádzky treba všetky časti zariadenia očistiť predovšetkým od zvyškov malty. Skontrolovať, či nie je v nádrži zabudnuté pracovné náradie, dosky alebo iný odpad, ktorý by mohol zahatať potrubie.
Typ RN Objem [m3] DN [mm] Rozmery LxŠxV
[mm]
Výška osadenia nátokovej rúry od dna Vn
[mm]
Výška osadenia výtokovej rúry od dna Vv
[mm]
Váha najťažšieho kusa
[t]
KL RN 20U 20 do 500 Min. 1510 na dne nádrže 11,5
KL RN 25 25 do 500 Min. 1950 na dne nádrže 11,5

Potrebujete poradiť?

Retenčné nádrže

obchodní manažéri:

Ing. Rastislav Ševela
gsm   +421 915 223 977
email obchod1@klartec.sk

Bc. Jozef Valo
gsm   +421 918 222 182
e-mail obchod2@klartec.sk