Lapače tukov

Lapač tukov / odlučovač tukov (LT) je zariadenie určené na odlúčenie a zachytávanie tukov, olejov rastlinného a živočíšneho pôvodu z odpadovej vody. Výber menovitej veľkosti vychádza z druhu a množstva čistených odpadových vôd. 

Ktorý produkt je pre vás najvhodnejší?

: :

Zrušiť výber
Typ LT Maximálny prietok Q
[l/s]
Objem [m3] Rozmery LxŠxV
[mm]
Hrúbka stropnej dosky** B [mm] Váha najťažšieho kusa
[t]
Veľkosť v NS
KL LT 1 0,6 0,75 1540x840x1100 120 1,3 1
KL LT 2 1,2 0,75 1540x840x1100 120 1,3 2
KL LT 4 2,4 2 Ø1630x1500 150 2,5 4
KL LT 6 4 4 2700x1600x1400 120 4,5 6
KL LT 7 4,2 8 3300x2200x1500 140 8,5 7
KL LT 10 5,9 8 3300x2200x1500 140 8,5 10
KL LT 15 8,9 10,5 3600x2600x1700 170 10 15
KL LT 20 11,8 10,5 3600x2600x1700 170 10 20
KL LT 0,5 p 0,3 0,06 600x400x450 0,5
KL LT 1 pb 0,6 0,46 1200x600x800 1
KL LT 2 pb 1,2 1,27 1540x840x1200 2
KL LT 4 pb 2,4 1,9 2000x1000x1200 4

Normy:

Všetky odlučovače tukov sú konštruované v zmysle STN EN 1825-1 a STN EN 1825-2.
Dosahovaná kvalita vyčistenej vody:  menej ako 25 - 30 mg/l extrahovateľných látok vo vyčistenej vode.

Použitie:

- kuchyne
- stravovacie zariadenia
- veľkovývarovne (hostince, hotely a motoresty)
- výrobne potravín (spracovanie mäsa, pražiarne, cukrárne, pekárne)

Technický popis:

Vyrábame dva typy odlučovačov KL LT betónový a KL LT plastový.

KL LT betónový: Základná konštrukcia LT je vyhotovená zo železobetónovej nádrže, obdĺžnikového alebo kruhového pôdorysu. Nádrž sa vyrába ako prefabrikát z betónu triedy C 35/45 v zmysle STN EN 206-1.

Jednotlivé komory odlučovača sú prístupné na údržbu a kontrolu cez kruhové otvory nachádzajúce sa v zákrytových doskách alebo po odňatí zákrytovej dosky.

KL LT plastový: Základná konštrukcia LT je vyhotovená z plastovej nádrže (PP), obdĺžnikového  kruhového pôdorysu. Nádrž sa vyrába ako prefabrikát v zmysle STN EN 206-1.
Lapač pozostáva zo samotnej nádrže (vane), deliacich stien (priečok) a zákrytovej  dosky.
Vo vnútri odlučovača sú zabudované všetky technologické zariadenia v plastovom prevedení.

Jednotlivé komory odlučovača sú prístupné na údržbu a kontrolu cez kruhové otvory nachádzajúce sa v zákrytových doskách alebo po odňatí zákrytovej dosky.

Umiestnenie:

Odlučovače tukov sa umiestňujú na odvodňovacie systémy, pri zdroje odpadovej vody:

- vedľa budovy do nezamŕzajúcej hĺbky na podkladný betón
- vo vnútri budovy na podlahu alebo pod úroveň podlahy (na prianie možno vyhotoviť zvláštne odvetracie potrubie)

Záručná doba:

Záručná doba je 24 mesiacov.

Dodacie podmienky:

Dodacia lehota je 2 týždne. Požiadavku na dodávku vstupných šácht treba uviesť v objednávke.


Objednávateľ zabezpečuje vo vlastnej réžii: výkopové práce, podkladný betón, pieskové lôžko, žeriav, preskúšanie obsluhy podľa prevádzkového poriadku so spísaním záznamu o overení vedomostí, záznam bude podpísaný preskúšanou osobou.


Normy:

Všetky odlučovače tukov sú konštruované v zmysle STN EN 1825-1 a STN EN 1825-2.
Dosahovaná kvalita vyčistenej vody:  menej ako 25 - 35 mg/l extrahovateľných látok vo vyčistenej vode.

Použitie:

- kuchyne
- stravovacie zariadenia
- veľkovývarovne (hostince, hotely a motoresty)
- výrobne potravín (spracovanie mäsa, pražiarne, cukrárne, pekárne)

Technický popis:

K odlúčeniu tukov dochádza na báze gravitácie. Nátoková bariéra a norné steny rozdeľujú lapač do dvoch zón: usadzovacej a odlučovacej. Tuky a oleje plávajú na povrchu hladiny, kal sa usadzuje na dne nádrže.

Predčistená voda odteká výtokovým potrubím do kanalizácie. Teplota privádzanej odpadovej vody by nemala presiahnuť 30°C. Vyššia teplota ako aj čistiace prostriedky z umývačiek riadu znižujú účinnosť odlúčenia tukov. V takýchto prípadoch treba posúdiť predradenie nádrže na schladenie odpadovej vody alebo navrhnúť lapač s väčšou menovitou veľkosťou (NS).

Základná konštrukcia LT je vyhotovená zo železobetónovej nádrže, obdĺžnikového alebo kruhového pôdorysu. Nádrž sa vyrába ako prefabrikát z betónu triedy C 35/45 v zmysle STN EN 206-1.

Lapač pozostáva zo samotnej nádrže (vane), deliacich stien (priečok) a zákrytovej stropnej dosky. Priamo pri výrobe nádrže sa v mieste prechodu nátokového a výtokového potrubia zabudujú šachtové púzdra s olejuvzdorným tesniacim krúžkom požadovaného DN.

Vnútorný povrch nádrže je ošetrený trojzloškovým polyuretánovým náterom (iba na  vyžiadanie) aplikovaným v dvoch vrstvách. Náter znižuje priľnavosť mastnej látky na povrchu stien LT a tým uľahčuje jeho čistenie. Vo vnútri odlučovača sú zabudované všetky technologické zariadenia v prevedení z nerezevového plechu a z plastu.


Jednotlivé komory odlučovača sú prístupné na údržbu a kontrolu cez kruhové alebo elipsové vstupné otvory nachádzajúce sa v zákrytových stropných doskách. Pri osadení odlučovača do väčších hĺbok sa vstupné šachty budujú z kanalizačných skruží. Vstupná šachta je uzatvorená liatinovým poklopom priemeru 600 mm, triedy D 400 s označením LAPAČ.

Umiestnenie:

Odlučovače tukov sa umiestňujú na odvodňovacie systémy, pri zdroje odpadovej vody:

- vedľa budovy do nezamŕzajúcej hĺbky na podkladný betón
- vo vnútri budovy na podlahu alebo pod úroveň podlahy (na prianie možno    vyhotoviť zvláštne odvetracie potrubie)

Pri projektovaní umiestnenia odlučovača treba brať do úvahy požiadavky na údržbu odlučovača  - prístup cisternového vozidla, krátkodobé vyhradenie manipulačnej plochy - viď prevádzkový poriadok.


Montáž:

Odlučovač sa montuje za pomoci autožeriavu príslušnej nosnosti, na vopred pripravený vodorovný podkladový betón s pieskovým lôžkom v zmysle návodu na zabudovanie.

Výšku pieskového lôžka, podkladného betónu, štrkového násypu uvádzame vo výkresoch v cm iba všeobecne.

Pre každé osadenie nádrže je potrebné zistiť aktuálne základové pomery stavby. Na základe týchto skutočností je potrebné statikom navrhnúť založenie nádrže pre každý objekt individuálne.

Odlučovač sa dodáva ako prefabrikát bez montáže. Po napojení nátokového a výtokvého potrubia je nutné otlučovač pred uvedením  do prevádzky naplniť čistou vodou. Prípadné ukotvenie proti spodnej vode zabezpečí stavebná firma podľa náčrtu kotvenia.

Servis a údržba:

Pre zabezpečenie dlhodobej funkčnosti zariadenia je potrebné a aj predpísané v určitých časových intervaloch vykonať servisné práce odborným personálom.

Tuky a oleje plávajúce na povrchu hladiny sa musia pravidelne zberať raz za týždeň, vrstva tukov nesmie prekročiť 15 cm.


Obsah kalovej nádrže je potrebné vyprázdniť podľa zaťaženia prevádzky aspoň raz za tri mesiace, vyčistiť a opätovne naplniť čistou vodou.

Odvoz tukov, kalu a vyčerpanie nádrže vykonáva firma s licenciou na likvidáciu nebezpečného odpadu.

Záručná doba:

Záručná doba je 24 mesiacov.


Dodacie podmienky:

Dodacia lehota je 2 týždne. Požiadavku na dodávku vstupných šácht treba uviesť v objednávke.


Objednávateľ zabezpečuje vo vlastnej réžii: výkopové práce, podkladný betón, pieskové lôžko, žeriav, preskúšanie obsluhy podľa prevádzkového poriadku so spísaním záznamu o overení vedomostí, záznam bude podpísaný preskúšanou osobou.


Hotel


Počet jedál
Max.
Množstvo vody
Na jedno jedlo [l]
Priem.denné
Množstvo odpad. vôd [l]
Priem. čas dennej
prevádzky [h]
Súčiniteľ max.
Nerovnomernosti
Max. prietok
Odpad.vôd   [l/s]           
Teplotný
Súčiniteľ
Hustotný
Súčiniteľ
Súčiniteľ
Čistiace
Veľkosť odlučovača
bez zaokrúhlenia
NS M Vm V=M . Vm t F Qs=V.F/(3600.t) ft fd fr NS=Qs . ft . fd . Fr
0.5 43 100 4300 20 5 0.30 1.3 1 1.3 0.50
1 85 100 8500 20 5 0.59 1.3 1 1.3 1.00
2 170 100 17000 20 5 1.18 1.3 1 1.3 2.00
4 340 100 34000 20 5 2.36 1.3 1 1.3 3.99
7 596 100 59600 20 5 4.14 1.3 1 1.3 6.99
10 852 100 85200 20 5 5.92 1.3 1 1.3 10.00
15 1278 100 127800 20 5 8.88 1.3 1 1.3 15.00
20 1704 100 170400 20 5 11.83 1.3 1 1.3 20.00
25 2130 100 213000 20 5 14.79 1.3 1 1.3 25.00

Reštaurácia


Počet jedál
Max.
Množstvo vody
na jedno jedlo [l]
Priem.Denné
Množstvo odpad. vôd [l]
Priem. čas dennej
prevádzky [h]
Súčiniteľ max.
Nerovnomernosti
Max. prietok
Odpad. vôd [l/s]
Teplotný
Súčiniteľ
Hustotný
Súčiniteľ
Súčiniteľ
Čistiace
Veľkosť odlučovača
bez zaokrúhlenia
NS M Vm V=M . Vm t F Qs=V.F/(3600.t) ft fd fr NS=Qs . ft . fd . Fr
0.5 32 50 1600 13 8.5 0.29 1.3 1 1.3 0.49
1 65 50 3250 13 8.5 0.59 1.3 1 1.3 1.00
2 130 50 6500 13 8.5 1.18 1.3 1 1.3 2.00
4 260 50 13000 13 8.5 2.36 1.3 1 1.3 3.99
7 455 50 22750 13 8.5 4.13 1.3 1 1.3 6.98
10 650 50 32500 13 8.5 5.90 1.3 1 1.3 9.98
15 975 50 48750 13 8.5 8.85 1.3 1 1.3 14.96
20 1300 50 65000 13 8.5 11.81 1.3 1 1.3 19.95
25 1625 50 81250 13 8.5 14.76 1.3 1 1.3 24.94

Závodné a podnikové kantíny


Počet jedál
Max.
Množstvo vody
Na jedno jedlo [l]
Priem.Denné
Množstvo odpad. vôd [l]
Priem. čas dennej
prevádzky [h]
Súčiniteľ max.
Nerovnomernosti
Max. prietok
Odpad. vôd [l/s]
Teplotný
Súčiniteľ
Hustotný
Súčiniteľ
Súčiniteľ
Čistiace
Veľkosť odlučovača
bez zaokrúhlenia
NS M Vm V=M . Vm t F Qs=V.F/(3600.t) ft fd fr NS=Qs . ft . fd . Fr
0.5 85 5 425 8 20 0.30 1.3 1 1.3 0.50
1 170 5 850 8 20 0.59 1.3 1 1.3 1.00
2 340 5 1700 8 20 1.18 1.3 1 1.3 2.00
4 680 5 3400 8 20 2.36 1.3 1 1.3 3.99
7 1193 5 5965 8 20 4.14 1.3 1 1.3 7.00
10 1700 5 8500 8 20 5.90 1.3 1 1.3 9.98
15 2555 5 12775 8 20 8.87 1.3 1 1.3 14.99
20 3405 5 17025 8 20 11.82 1.3 1 1.3 19.98
25 4260 5 21300 8 20 14.79 1.3 1 1.3 25.00

Potrebujete poradiť?

Odlučovače ropných látok, lapače tukov

obchodní manažéri:

Ing. Rastislav Ševela
gsm   +421 915 223 977
email obchod1@klartec.sk

Bc. Jozef Valo
gsm +421 918 222 182
e-mail obchod2@klartec.sk