Retenčné nádrže

Retenčná nádrž (RN) je zariadenie, ktoré sa používa na krátkodobé zadržanie väčšieho množstva odpadovej (dažďovej) vody počas prívalových dažďov s cielene regulovaným odtokom zadržaných vôd do kanalizačnej siete alebo do málo vodnatého recipientu. Zariadenie zabraňuje preťaženiu kanalizačnej siete alebo nežiadúcemu zvýšeniu hladiny vody v recipiente, vytvoreniu prívalovej vlny. Na reguláciu množstva vytekajúcej vody sa do priestoru odtoku z nádrže inštaluje regulátor prietoku alebo potrubie menšej dimenzie ako je dimenzia prítokového potrubia.

Ktorý produkt je pre vás najvhodnejší?

: :

Zrušiť výber
Typ RN Objem [m3] DN [mm] Rozmery LxŠxV
[mm]
Výška osadenia nátokovej rúry od dna Vn
[mm]
Výška osadenia výtokovej rúry od dna Vv
[mm]
Váha najťažšieho kusa
[t]
KL RN 10 atyp 10 315 5500x2800x1000 530 na dne nádrže 8,5
KL RN 15 15 315 5500x2800x1700 1140 na dne nádrže 8,5
KL RN 18 18 315 5500x2800x1950 1390 na dne nádrže 11,5
KL RN 20 20 315 5500x2800x2000 1540 na dne nádrže 8,5
KL RN 23 23 do 500 5500x2800x2250 Min. 1600 na dne nádrže 11,5
KL RN 25 25 do 500 4000x3600x2600 Min. 1950 na dne nádrže 11,5
KL RN 25V 25 do 500 4000x2600x3600 Min. 2950 na dne nádrže 11,5
KL RN 33 33 315 5500x2800x3000 2540 na dne nádrže 11,5
KL RN 38 38 do 500 6000x3600x2600 Min. 1950 na dne nádrže 11,5
KL RN 40 A 40 315 5700x5500x2000 1540 na dne nádrže 11,5
KL RN 40 B 40 315 11000x2800x2000 1540 na dne nádrže 11,5
KL RN 40 V 40 do 500 6000x2600x3600 Min. 2950 na dne nádrže 11,5
KL RN 51 51 do 500 8000x3600x2600 Min. 1950 na dne nádrže 11,5
KL RN 60 60 315 8600x5500x2000 1540 na dne nádrže 11,5
KL RN 65 65 do 500 10000x3600x2600 Min. 1950 na dne nádrže 11,5
KL RN 66 66 315 11000x2800x3000 2540 na dne nádrže 11,5
KL RN 78 78 do 500 12000x3600x2600 Min. 1950 na dne nádrže 11,5
KL RN 80 80 315 11500x5500x2000 1540 na dne nádrže 11,5
KL RN 91 91 do 500 14000x3600x2600 Min. 1950 na dne nádrže 8,5
KL RN 100A 100 315 13800x5600x3000 2540 na dne nádrže 11,5
KL RN 100B 100 315 8400x5700x3000 2540 na dne nádrže 11,5
KL RN 105 105 do 500 16000x3600x2600 Min. 1950 na dne nádrže 11,5
KL RN 118 118 do 500 18000x3600x2600 Min. 1950 na dne nádrže 11,5
KL RN 125 125 315 8400x5700x4000 3540 na dne nádrže 11,5
KL RN 130 130 315 11100x5700x3000 2540 na dne nádrže 11,5
KL RN 131 131 do 500 20000x2600x3600 Min. 1950 na dne nádrže 11,5
KL RN 156 156 do 500 12000x7300x2600 Min. 1950 na dne nádrže 11,5
KL RN 160 160 315 14000x5700x3000 2540 na dne nádrže 11,5
KL RN 170 170 315 11500x5500x4000 3540 na dne nádrže 11,5
KL RN 182 182 do 500 14000x7300x2600 Min. 1950 na dne nádrže 11,5
KL RN 200 200 315 16700x5700x3000 2540 na dne nádrže 11,5
KL RN 210 210 do 500 16000x7300x2600 Min. 1950 na dne nádrže 11,5
KL RN 230 230 315 20200x5500x3000 2540 na dne nádrže 11,5
KL RN 260A 260 315 22300x5700x3000 2540 na dne nádrže 11,5
KL RN 260B 260 315 23100x5500x3000 2540 na dne nádrže 11,5
KL RN 315 315 do 500 16000x11000x2600 Min. 1950 na dne nádrže 11,5
KL RN 330 330 315 14000x11500x3000 2540 na dne nádrže 11,5
KL RN 370 370 315 30800x5700x3000 2540 na dne nádrže 11,5

Normy:

Retenčné nádrže sú vyrábané v súlade s technickým osvedčením č. TO – 10/0044 v zmysle ustanovení § 26 zákona č. 90/1998 Z. z. o stavebných výrobkoch v znení neskorších predpisov.

Použitie:

- zadržanie odpadových vôd z ciest, parkovísk, manipulačných plôch
- obytné zóny, komplexné bytové výstavby

Použitý stavebný materiál:

Betón – jednotlivé prefabrikáty sú vyrobené z betónu triedy C 30/37 alebo C35/45 v súlade s STN EN 206-1.

Výstuž – prefabrikáty sú vystužené kombináciou sieťovej výstuže a viazanej prútovej výstuže 10 505 (R) . Vystuženie jednotlivých prefabrikátov je závislé od hrúbky dosky ale aj od veľkosti zaťaženia pôsobiaceho na prefabrikát (výška nadložia).

Prepravné úchyty prefabrikátov – na manipuláciu s prefabrikátmi sú zabudované kotevné háky a zapustené kotvy s guľovou hlavou.

Technický popis:

Retenčná nádrž KL RN rámová je prefabrikovaná železobetónová podzemná nádrž obdĺžnikového pôdorysu. Je vytvorená postupným montovaním jednotlivých segmentov a to dvoch uzatváracích koncových dielov s rozmermi š = 3600 (3700) mm, l = 1000 (1050) mm, v = 2600 (2650) mm a ľubovoľného počtu rámových stredových dielov s rozmermi š = 3600 mm, l = 2000 (2300) mm, v = 2600 (2650) mm.

Jednotlivé segmenty je možné kombinovať za účelom dosiahnutia požadovaného užitočného objemu (napr. 20 až 450 m3,, príp. väčšieho) vytvorením jednej alebo viacerých samostatných nádrží.

Nádrž je staticky navrhnutá na vztlak podzemnej vody až do úrovne stropnej časti nádrže pri zásype zeminou s výškou min. 0,6 m.

Vstup do nádrže je zabezpečený cez otvor Ø 600 mm, ktorý je z pravidla umiestnený v uzatváracích koncových dieloch. K nádrži sa vstupuje cez vstupný komín vytvorený systémom šachtových skruží a liatinovým poklopom triedy zaťaženia D 400 kN.

Vodotesnosť nádrže je zabezpečená v zmysle STN 75 0905 systémom šróbovaných spojov a trvale pružným tesnením.

Retenčná nádrž KL RN 5500x2800 je prefabrikovaná železobetónová podzemná nádrž obdĺžnikového pôdorysu s rozmermi 5500 x 2800 mm. Je vytvorená postupným montovaním jednotlivých prefabrikovaných segmentov a to základovej dosky (vane) výšky 500 mm, vodorovného segmentu (prstenca) výšky 1000 alebo 1250 mm a zákrytovej stropnej dosky výšky 200 alebo 500 mm.

Celková výška nádrže sa mení v závislosti od použitia rôznych vodorovných segmentov a zákrytovej dosky na 1700, 1950, 2000, 2250 a 3000 mm.

Užitočný objem takto zostavenej nádrže je 15, 18, 20, 23 a 33 m³.

Jednotlivé nádrže je možné kombinovať za účelom dosiahnutia požadovaného užitočného objemu (napr. 15 až 200 m3,, príp. väčšieho). Nádrže sa môžu vzájomne spájať  pomocou prepojovacieho potrubia sériovo alebo paralelne.

Montáž

Retenčná nádrže sa montuje za pomoci autožeriavu príslušnej nosnosti, na vopred pripravený vodorovný podkladový betón s pieskovým lôžkom podľa interného  technologického postupu.

Výšku pieskového lôžka, podkladového betónu, štrkového násypu uvádzame vo výkresoch v cm iba všeobecne. Pre každé osadenie nádrže je potrebné zistiť aktuálne základové pomery stavby.

Na základe týchto skutočností je potrebné statikom navrhnúť založenie nádrže pre každý objekt individuálne. Prípadné ukotvenie proti spodnej vode zabezpečí stavebná firma podľa náčrtu kotvenia.

Doprava  a  manipulácia

Jednotlivé prefabrikáty sú prepravované kamiónovou dopravou (návesom) priamo k výkopu.

Odberateľ - stavebná firma musí zabezpečiť prístupovú komunikáciu umožňujúcu bezpečný príjazd vozidiel ako aj autožeriavu. Ďalej musí byť pripravená manipulačná plocha na ukotvenie autožeriavu.

Veľkosť a spôsob úpravy je závislá od veľkosti a váhy žeriavu. Pri voľbe veľkosti žeriavu je potrebné vychádzať z váhy najťažšieho prefabrikátu a vzdialenosti žeriavu (stred otočného kruhu) k stredu výkopu (vyloženia).

Pri manipulácii s prefabrikátmi je povolený odklon lana od zvislej osi prepravovaného úchytu 30°. Prefabrikát musí byť zavesený vždy súčasne na všetkých štyroch úchytoch.

Servis a údržba:

Pre zabezpečenie dlhodobej funkčnosti zariadenia je potrebné a aj predpísané         v určitých časových intervaloch vykonať servisné práce odborným personálom v zmysle schváleného prevádzkového poriadku.

Záručná doba:

Záručná doba je 24 mesiacov.

Dodacie podmienky:

Dodacia lehota závisí od veľkosti retenčnej nádrže (3 až 30 dní). Požiadavku na vstupné šachty treba uviesť v objednávke.

Súčasťou dodávky je návod na zabudovanie, prevádzkový poriadok.

Objednávateľ zabezpečuje vo vlastnej réžii: výkopové práce, podkladový betón, pieskové lôžko, žeriav, preskúšanie obsluhy podľa prevádzkového poriadku so spísaním záznamu o overení vedomostí, záznam bude podpísaný preskúšanou osobou.Potrebujete poradiť?

Retenčné nádrže

obchodní manažéri:

Ing. Rastislav Ševela
gsm   +421 915 223 977
email obchod1@klartec.sk

Bc. Jozef Valo
gsm   +421 918 222 182
e-mail obchod2@klartec.sk