Požiarne nádrže

Požiarna nádrž (PN) je zariadenie, ktoré sa používa ako umelý  zdroj požiarnej vody v prípadoch, keď nie je možné zabezpečiť požadované množstvo požiarnej vody z verejného rozvodu vody alebo z iných prírodných zdrojov. Nádrž je určená pre zabudovanie vo vonkajšom prostredí ako podzemná nádrž s užitočným objemom 22, 35, 45 a 72 m³. Požiarne nádrže Klartec sú konštrukčne navrhnuté tak, aby spoľahlivo odolávali rozličným predvídateľným zaťaženiam (stále zaťaženie, náhodné zaťaženie od dopravy, tlak zeminy a tlak vody) bez zhoršenia ich funkcie a ohrozenia životného prostredia.

Ktorý produkt je pre vás najvhodnejší?

:

Zrušiť výber
Typ PN Objem
[m3]
Rozmery LxŠxV
[mm]
Váha najťažšieho kusa
[t]
KL PN 22 22,5 4000x3600x2600 8,5
KL PN 35 35 6000x3600x2600 8,5
KL PN 45 45 6600x3600x2600 10
KL PN 72 72 11200x3600x2600 10

Normy:

Požiarne nádrže sú vyrábané v súlade s technickým osvedčením č. TO – 10/0044 v zmysle ustanovení § 26 zákona č. 90/1998 Z. z. o stavebných výrobkoch v znení neskorších predpisov.

Použitie:

- zadržanie odpadových vôd z ciest, parkovísk, manipulačných plôch
- obytné zóny, komplexné bytové výstavby

Použitý stavebný materiál:

Betón – jednotlivé prefabrikáty sú vyrobené z betónu triedy C 30/37 alebo C35/45 v súlade s STN EN 206-1.

Výstuž – prefabrikáty sú vystužené kombináciou sieťovej výstuže a viazanej prútovej výstuže 10 505 (R) . Vystuženie jednotlivých prefabrikátov je závislé od hrúbky dosky, ale aj od veľkosti zaťaženia pôsobiaceho na prefabrikát (výška nadložia).

Prepravné úchyty prefabrikátov – na manipuláciu s prefabrikátmi sú zabudované kotevné háky a zapustené kotvy s guľovou hlavou.

Technický popis:

Požiarna nádrž KL PN je prefabrikovaná železobetónová podzemná nádrž obdĺžnikového pôdorysu.

Je vytvorená postupným montovaním jednotlivých segmentov a to dvoch uzatváracích koncových dielov s rozmermi š = 3600 (3700) mm, l = 1000 (1050) mm, v = 2600 (2650) mm a ľubovoľného počtu rámových stredových dielov s rozmermi š = 3600 mm, l = 2000 (2300) mm, v = 2600 (2650) mm.

Jednotlivé segmenty je možné kombinovať za účelom dosiahnutia požadovaného užitočného objemu (napr. 22 až 72 m3,, príp. väčšieho) vytvorením jednej alebo viacerých samostatných nádrží.

Nádrž je staticky navrhnutá na vztlak podzemnej vody až do úrovne stropnej časti nádrže pri zásype zeminou s výškou min. 0,6 m.

Vstup do nádrže je zabezpečený cez otvory Ø 600 mm, ktorý je z pravidla umiestnený v uzatváracích koncových dieloch. K nádrži sa vstupuje cez vstupný komín vytvorený systémom šachtových skruží a liatinovým poklopom triedy zaťaženia D 400 kN.

Vodotesnosť nádrže je zabezpečená v zmysle STN 75 0905 systémom šróbovaných spojov a trvale pružným tesnením.

Požiarna nádrž je dodávaná bez technologického vybavenia.

Umiestnenie

Požiarne nádrže sa umiestňujú v blízkosti objektov, u ktorých je požiadavka na požiarny zásah. Pri projektovaní umiestnenia nádrže treba brať do úvahy požiadavky na údržbu /prístup pre hasičskú techniku, cisternového vozidla, krátkodobé vyhradenie manipulačnej plochy - viď prevádzkový poriadok/ s prihliadnutím na hygienické a estetické požiadavky.    

Montáž

Požiarna nádrž sa montuje za pomoci autožeriavu príslušnej nosnosti, na vopred pripravený vodorovný podkladový betón s pieskovým lôžkom podľa interného  technologického postupu.

Výšku pieskového lôžka, podkladového betónu, štrkového násypu uvádzame vo výkresoch v cm iba všeobecne. Pre každé osadenie nádrže je potrebné zistiť aktuálne základové pomery stavby. Na základe týchto skutočností je potrebné statikom navrhnúť založenie nádrže pre každý objekt individuálne.

Prípadné ukotvenie proti spodnej vode zabezpečí stavebná firma podľa náčrtu kotvenia.

Doprava  a  manipulácia

Jednotlivé prefabrikáty sú prepravované kamiónovou dopravou (návesom) priamo k výkopu. Odberateľ - stavebná firma musí zabezpečiť prístupovú komunikáciu umožňujúcu bezpečný príjazd vozidiel ako aj autožeriavu. Ďalej musí byť pripravená manipulačná plocha na ukotvenie autožeriavu. Veľkosť a spôsob úpravy je závislá od veľkosti a váhy žeriavu. Pri voľbe veľkosti žeriavu je potrebné vychádzať z váhy najťažšieho prefabrikátu   a vzdialenosti žeriavu (stred otočného kruhu) k stredu výkopu (vyloženia). Pri manipulácii s prefabrikátmi je povolený odklon lana od zvislej osi prepravovaného úchytu 30°. Prefabrikát musí byť zavesený vždy súčasne na všetkých štyroch úchytov.

Servis a údržba

Pre zabezpečenie dlhodobej funkčnosti zariadenia je potrebné a aj predpísané v určitých časových intervaloch vykonať servisné práce odborným personálom v zmysle schváleného prevádzkového poriadku.

Záručná doba

Záručná doba je 24 mesiacov.

Dodacie podmienky


Dodacia lehota závisí od rozsahu dodávky (3 až 14 dní). Požiadavku na dodávku vstupných šácht treba uviesť v objednávke.

Súčasťou dodávky je návod na zabudovanie, prevádzkový poriadok.

Objednávateľ zabezpečuje vo vlastnej réžii: výkopové práce, podkladový betón, pieskové lôžko, žeriav, preskúšanie obsluhy podľa prevádzkového poriadku so spísaním záznamu o overení vedomostí, záznam bude podpísaný preskúšanou osobou.

Potrebujete poradiť?

Požiarne nádrže

obchodní manažéri:

Ing. Rastislav Ševela
gsm   +421 915 223 977
email obchod1@klartec.sk

Bc. Jozef Valo
gsm   +421 918 222 182
e-mail obchod2@klartec.sk