Kanalizačné skruže

Kanalizačné skruže sú určené pre stavbu kanalizačných vodotesných šachiet k podzemnému vedeniu inženierských sietí a pre stavbu vsakovacích šachiet a studní. Ide o zvislý stavebný dielec s jednotným priečnym profilom.

Typ KS DN
[mm]
Výška V
[mm]
Hrúbka steny
[mm]
Vyrovnávací prstenec 625/40/90/120 625 40 90/120
Vyrovnávací prstenec 625/60/90/120 625 60 90/120
Vyrovnávací prstenec 625/80/90/120 625 80 90/120
Vyrovnávací prstenec 625/100/90/120 625 100 90/120
Vyrovnávací prstenec 625/120/90/120 625 120 90/120
Kónus 1000-625/600/90 s PS 1000-625 600 90
Kónus 1000-625/600/120 s PS 1000-625 600 120
Skruž 1000/1000/90 s poplast.stupačkami 1000 1000 90
Skruž 1000/500/90 s poplast. stupačkami 1000 500 90
Skruž 1000/250/90 s poplast. stupačkou 1000 250 90
Skruž 1000/1000/120 s poplast.stupačkami 1000 1000 120
Skruž 1000/500/120 s poplast. stupačkami 1000 500 120
Skruž 1000/250/120 s poplast. stupačkou 1000 250 120
Zákrytová doska 1000/600/250/ s otvorom 1000 250 90
Zákrytová doska 1000/600/250/ s otvorom 1000 250 120
Zákrytová doska 1000/600/150/ s otvorom 1000 150 90

Betónové kanalizačné skruže a kónusy

Kónusy, skruže slúžia na stavbu kanalizačných šácht pre splaškové alebo dažďové vody (revíznych, vstupných atď).

Zabudovanie betónových výrobkov do stavby vykonáva stavebná firma. Betónové výrobky sa ukladajú na spoj tvaru Z (skruže a kónusy so stenou hrúbky 90 mm) alebo na spoj  (skruže a kónusy so stenou hrúbky 120 mm).

Do spoja medzi jednotlivými dielcami sa ukladá na butylové (skruže a kónusy so stenou hrúbky 90 mm) alebo gumové (skruže a kónusy so stenou hrúbky 120 mm) tesnenie.

Na manipuláciu skruží a kónusov sa používajú manipulačné kliešte s príslušnou nosnosťou, na manipuláciu šachtových dien sa používajú zdviháky s guľovou hlavou s príslušnou nosnosťou.

Vyrovnávacie prstence

Vyrovnávacie prstence slúžia na dorovnanie nerovnosti terénu pod poklopom na kanalizačnej šachte.

Vieme dodať typizované rozmery. Tvar prstenca nebráni v posuve medzi vyrovnávacím prstencom a poklopom.

Informácie o betóne, betónových výrobkoch

Vstupné šachty a revízne komory z vibrolisovaného, vodostavebného betónu triedy 
C 35/45 sú vyrábané v súlade s európskou normou STN EN 1917 a nesú označenie CE.

Dielce vyhovujúce tejto norme sú vhodné na používanie vo vlhkých podmienkach a na vystavenie podmienkam chemicky mierne agresívneho prostredia.

Kónusy, skruže a šachtové dná sú štandardne dodávané s poplastovanými stúpadlami typu B-120.

Technologický postup montáže kanalizačných prvkov

Účel a spôsob použitia v stavbe:
Kanalizačné skruže sa používajú na montáž vodotesných kanalizačných šácht, na odvod splaškových, dažďových vôd a predčistených priemyselných odpadových vôd.

Osadenie vhodné pre väčšinu zemín a podzemných vôd. Vyhovujú podmienkam vlhkého a chemicky mierne agresívneho prostredia.

Vstupné šachty a revízne komory z vibrolisovaného, vodostavebného betónu triedy C 35/45 sú vyrábané v súlade s európskou normou STN EN 1917 a nesú označenie CE.

Manipulácia:  

S kanalizačnými šachtami sa smie manipulovať len s manipulačnými hákmi, ktoré sú na to určené.

Montáž:       

Pred montážou musí byť každý jeden dielec dôkladne prezretý, predovšetkým profily spojov.

Poškodené dielce musia byť vyradené.
Dno šachty sa usadí na dno výkopovej ryhy, upravenej podľa príslušného projektu.

Profily a samotné prvky sa očistia a nanesie sa butylplastové tesnenie príslušného profilu.
Montovaná skruž sa centricky a svisle spustí a nechá sa dosadnúť (dôležité je správné
natočenie stúpadiel) .

Po montáži šachtových dielcov je nutné previesť zatmelenie prípadných medzier, vzniknutých pri osadení.

Zasypanie šachiet – zásypový materiál musí súhlasiť s projekčnými požiadavkami
a so statickým výpočtom.

Manipulačné prvky:

- zdvihák pre úchyt s guľovou hlavou 2,5t 1512........šachtové dná
- manipulačné kliešte pre skruže, nosnosť 1,5t …......skruže, kónusy

Potrebujete poradiť?

Kanalizačné skruže

obchodní manažéri:

Tomáš Hain
gsm   00421 905 226 832
email skruze@klartec.sk