GDPR - Nariadenie EÚ o ochrane údajov

Vážený kupujúci, dodávateľ, zamestnanec,

nasledujúce informácie sa poskytujú v zmysle Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa ruší smernica 95/46/ES („Nariadenie“) a s ohľadom na zákon č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov („Zákon“) a sú určené pre osoby (tzv. dotknuté osoby), ktorých osobné údaje získava a spracúva spoločnosť KLARTEC, spol. s r. o.

Tu sa dozviete, ako vaše osobné údaje spracovávame, ako dosiahneme ich bezpečnosť, aké máte práva a čo môžete od nás požadovať.

  1. Zásady ochrany osobných údajov

  2. Poučenie o vašich právach

  3. príloha č. 1: Žiadosť dotknutej osoby týkajúca sa jej osobných údajov

  4. príloha č. 2: Namietanie spracúvania osobných údajov dotknutou osobou