Servis a údržba

Pre zabezpečenie dlhodobej funkčnosti zariadenia je potrebné a aj predpísané v určitých časových intervaloch vykonať servisné práce odborným personálom.

Ponúkame uzavretie zmluvy o údržbe s našim servisným partnerom, ktorý v správe o údržbe  zdokumentuje  prevádzkový  stav.  Pre  minimalizovanie prevádzkových nákladov bude v správe poukázané na odstránenie odlúčených ropných látok a kalu podľa potreby a likvidácia bude formou objednávky adresovanej firme s licenciou na nakladanie s nebezpečnými odpadmi.

Firmám, ktoré majú licenciu na likvidáciu nebezpečného odpadu, údržbu odlučovačov ropných látok, lapačov tuku, ponúkame odborné zaškolenie ich pracovníkov. Vyhotovenie protokolu o zaškolení min. 2 pracovníkov je platená služba. Klartec, spol. s r. o. záujemcom o servis ORL KL, KL LT vystaví faktúru za zaškolenie: predvedenie lapača, popis činnosti odlučovača ropných látok KL, popis funkcie jednotlivých častí ORL KL, postup pri údržbe a pod.

Protokol o zaškolení býva potrebný pre účasť v tendri, ktorý vyhlasuje prevádzkovateľ ORL, LT pred výberom dodávateľa služby: servis a údržba lapačov.