Prečerpávacie stanice

Prečerpávacia šachta (PS) je nádrž, ktorá sa používa pre umiestnenie technologických zariadení čerpacích staníc. Využívajú sa hlavne na prečerpávanie dažďových, splaškových alebo priemyslových odpadových vôd všade tam, kde je z dôvodu nepriaznivých spádových pomerov stokového systému potrebné prekonať výškové  rozdiely gravitačnej kanalizácie. 

Ktorý produkt je pre vás najvhodnejší?

:

Zrušiť výber
Typ PS Rozmery LxŠxV
[mm]
Váha najťažšieho kusa
[t]
KL PS Ø1000 Ø1200x max. 5000 1,25
KL PS 1500x1400 (vnút. rozmer) 1500x1400x max. 4000 4
KL PS Ø1390 Ø1630x max. 5000 2,5
KL PS Ø2000 Ø2300x max. 8000
KL PS Ø2500 Ø2800x max. 8000

Normy:

Prečerpávacie stanice sú vyrábané v súlade s normami STN  75 5301 a STN 75 6221.

Použitie:

Prečerpávacie stanice sa používajú ako:

- nádrže na prečerpávanie dažďových vôd z ciest a parkovísk
- nádrže na prečerpávanie odpadových vôd z obytných a priemyselných objektov
- nádrže na prečerpávanie odpadových vôd tlakovej kanalizácie

Použitý stavebný materiál

Betón – jednotlivé prefabrikáty sú vyrobené z betónu triedy C 30/37 alebo C35/45 v súlade s STN EN 206-1.

Výstuž – prefabrikáty sú vystužené kombináciou sieťovej výstuže a viazanej prútovej výstuže 10 505 (R) . Vystuženie jednotlivých prefabrikátov je závislé jednak od hrúbky dosky ale aj od veľkosti zaťaženia pôsobiaceho na prefabrikát (výška nadložia).

Prepravné úchyty prefabrikátov – na manipuláciu s prefabrikátmi sú zabudované kotevné háky a zapustené kotvy s guľovou hlavou.

Technický popis:

Prečerpávacia šachta je vyhotovená ako železobetónová prefabrikovaná podzemná nádrž, obdĺžnikového alebo kruhového pôdorysu.

Je montovaná z viacerých segmentov podľa typu šachty. V stene šachty je možné zhotoviť otvory pre nátokové potrubie, výtlačné potrubie, bezpečnostný prepad a elektroprípojku.

Do šachty je možné osadiť poplastované stúpadlá v zmysle STN EN 1917. Vstupné otvory sú prekryté buď oceľovými uzamykateľnými poklopmi alebo liatinovými poklopmi triedy A 15, B 125, C 250 alebo D 400 v závislosti od jeho umiestnenia. Vodotesnosť spojov je zabezpečená vkladaním butylového tesnenia medzi jednotlivé segmenty. Šachta je vodotesná v zmysle STN 75 0905.

Prečerpávacie šachty sa dodávajú bez technologických zariadení t.j. čerpadiel, potrubí, rebríku a manipulačnej plošiny. Na dodávku týchto zariadení doporučujeme firmu ABC TERM, spol. s r.o., Bratislava, kontakt : Ing. Botlo 0903 745 001, botlo@abcterm.sk.

PS 1000
Vlastná nádrž prečerpávacej šachty je vytvorená z jednotlivých vibrolisovaných segmentov kanalizačných revíznych šácht s vnútorným priemerom 1000 mm. Dno šachty je vysoké 680 mm s vonkajším priemerom 1300 mm. Výška kanalizačných skruží je 250, 500 alebo 1000 mm s vonkajším priemerom 1240 mm. Na zakrytie šachty sa používajú zákrytová doska s výškou 250 mm. Šachta je prístupná pre údržbu a kontrolu buď cez kruhový vstupný otvor Ø 600 mm alebo štvorcový 600 x 600 mm. Vhodným výberom jednotlivých segmentov je možné vytvoriť šachtu s maximálnou výškou 5,0 m.
    
PS 1500x1500
Nádrž tejto šachty je vytvorená zo železobetónového prefabrikátu štvorcového pôdorysu so stranou 1500 mm. Výška nádrže je 2000 mm. Krycia stropná doska je hrúbky 120 mm. V prípade potreby zväčšenia výšky šachty je možné pridať na základnú nádrž ešte jednu nádrž v polohe hore dnom. Týmto dosiahneme šachtu s výškou 4000 mm.  Šachta je prístupná pre údržbu a kontrolu buď cez kruhový vstupný otvor Ø 600 mm alebo štvorcový 600 x 600 mm.
    
PS 1630
Šachta sa skladá zo železobetónovej prefabrikovanej nádrže kruhového pôdorysu s vonkajším priemerom Ø 1630 mm, nadstavbových prstencov a zákrytovej stropnej dosky. Výška nádrže je 1500 mm. Základná výška nadstavbového prstenca je 1000 mm. Úpravou formy je možné vyrobiť prstence s minimálnou výškou 500 mm. Šachta je prístupná pre údržbu a kontrolu cez obdĺžnikový vstupný otvor s rozmermi 600 x 1200 mm.

PS 2100
Šachta sa skladá zo železobetónovej prefabrikovanej nádrže kruhového pôdorysu s vnútorným priemerom Ø 2100 mm, nadstavbových prstencov a zákrytovej stropnej dosky. Výška nádrže je 1150 mm.

Základná výška nadstavbového prstenca je 1150 mm. Úpravou formy je možné vyrobiť prstence s minimálnou výškou 500 mm. Šachta je prístupná pre údržbu a kontrolu cez tri štvorcové vstupné otvory s rozmermi 600 x 600 mm. Vhodným výberom jednotlivých segmentov je možné vytvoriť šachtu s maximálnou výškou 8,0 m.


PS 2500
Šachta sa skladá zo železobetónovej prefabrikovanej nádrže kruhového pôdorysu s vnútorným priemerom Ø 2500 mm, nadstavbových prstencov a zákrytovej stropnej dosky. Výška nádrže je 1150 mm. Základná výška nadstavbového prstenca je 1150 mm. Úpravou formy je možné vyrobiť prstence s minimálnou výškou 500 mm. Šachta je prístupná pre údržbu a kontrolu cez tri vstupné otvory s rozmermi 600 x 600 mm. V prípade potreby je možné zhotoviť otvory nad čerpadlami s rozmermi 600 x 800 mm. Vhodným výberom jednotlivých segmentov je možné vytvoriť šachtu s maximálnou výškou 8,0 m.

Záručná doba

Záručná doba je 24 mesiacov.

Dodacie podmienky


Dodacia lehota závisí od rozsahu dodávky (3 až 14 dní). Požiadavku na dodávku vstupných šácht treba uviesť v objednávke.

Súčasťou dodávky je návod na zabudovanie, prevádzkový poriadok.

Objednávateľ zabezpečuje vo vlastnej réžii: výkopové práce, podkladový betón, pieskové lôžko, žeriav, preskúšanie obsluhy podľa prevádzkového poriadku so spísaním záznamu o overení vedomostí, záznam bude podpísaný preskúšanou osobou.

Návod na zabudovanie

Akumulačná nádrž môže byť zabudovaná koncesovanou stavebnou firmou podľa technologického postupu montáže a stavebných výkresov. Musia sa pri tom dodržať pokyny bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci.

Pri projektovaní umiestnenia nádrže treba brať do úvahy požiadavky na údržbu /prístup cisternového vozidla, krátkodobé vyhradenie manipulačnej plochy - viď prevádzkový poriadok/ s prihliadnutím na hygienické a estetické požiadavky.

Stavebná pripravenosť

Stavebnú pripravenosť zabezpečuje odberateľ vo vlastnej réžii podľa projektovej dokumentácie.

Stavenisko – k výkopu musí byť zabezpečená prístupová cesta pre príjazd autožeriavu a nákladných vozidiel. V bezpečnej vzdialenosti od výkopu je potrebné zrovnať a dostatočne spevniť terén pre zapätkovanie žeriavu.


Výkop – rozmery zhotoviť podľa projektovej dokumentácie. Steny výkopu musia byť zabezpečené proti zosunutiu zeminy do výkopu. Minimálna vzdialenosť okraja výkopu od retenčnej nádrže je 0,60 m. Musí byť zaistený priestor pre obsluhu pri manipulácii s jednotlivými prefabrikátmi pri ich ukladaní do výkopu a pre ošetrenie vonkajších spojov nádrže.


Podklad - skladba podkladných vrstiev musí vychádzať z geologického prieskumustatických výpočtov. Podkladová betónová doska musí byť najmenej o 20 cm väčšia na každú stranu  než je pôdorys nádrže. Nerovnosti podkladového betónu musia byť vyrovnané  pieskovým lôžkom fr. 0-4 mm s hr. cca 3 cm. Na podkladový betón sa vytýčia základné smerové body pre určenie polohy nádrže.

Montáž

Prečerpávacia šachta sa montuje za pomoci autožeriavu príslušnej nosnosti, na vopred pripravený vodorovný podkladový betón s pieskovým lôžkom v zmysle návodu na zabudovanie. Výšku pieskového lôžka, podkladného betónu, štrkového násypu uvádzame vo výkresoch v cm iba všeobecne. Pre každé osadenie nádrže je potrebné zistiť aktuálne základové pomery stavby. Na základe týchto skutočností je potrebné statikom navrhnúť založenie nádrže pre každý objekt individuálne. Prípadné ukotvenie proti vztlaku spodnej vode zabezpečí stavebná firma podľa náčrtu kotvenia.

Potrebujete poradiť?

Prečerpávacie stanice

obchodní manažéri:

Ing. Rastislav Ševela
gsm   +421 915 223 977
email obchod1@klartec.sk

Bc. Jozef Valo
gsm   +421 918 222 182
e-mail obchod2@klartec.sk