KL 15/1

Menovitý prietok (výkon) Q
15 l/s
Odvodňovaná plocha
1000 m2
DN 200 mm
Počet nádrží1
Objem kalojemu
2 m3
Vonkajšia dĺžka L 2700 mm
Vonkajšia šírka Š 1600 mm
Výška V 1400 mm
Hrúbka stropnej dosky** B 120 mm
Výška osadenia nátokovej rúry od dna Vn 1150 mm
Výška osadenia výtokovej rúry od dna Vv 1100 mm
Váha najťažšieho kusu<br />4,5 t
Výstupná hodnota vyčistenej vody z ORL [mg]1 až 5 mg/l NEL

Normy :

Všetky odlučovače ropných látok sú konštruované ako odlučovače triedy I  v zmysle STN EN 858-1 a STN EN 858-2. Výstupné hodnoty ropných látok vo vyčistenej vode meral Výskumný ústav vodného hospodárstva v Bratislave.

Stupeň účinnosti je vyšší ako 99% alebo výstupné hodnoty sú nižšie ako 1 mg/I NEL pri kontaminácii vody 200 mg/I NEL (alebo nižšie ako 5 mg/I NEL pri kontaminácii vody 4250 mg/l NEL. Zaradením dočisťovacieho odlučovača sa dosiahne vyšší stupeň čistenia s výstupnými hodnotami pod 0,1 mg/I NEL.

Použitie:

- úprava priemyselných odpadových vôd: autoumývarne, čerpacie stanice pohonných hmôt
- úprava odpadových vôd z nepriemyselných povrchov: parkoviská, komunikácie, dvory priemyselných závodov
- zachytávanie nekontrolovateľne vytekajúcich ľahkých kvapalín s cieľom ochrany životného prostredia.

Technický popis:

Základná konštrukcia ORL je vyhotovená zo železobetónovej jednej alebo viacerých nádrží, obdĺžnikového alebo kruhového pôdorysu. Nádrže sa vyrábajú ako prefabrikáty z betónu triedy C 35/45 v zmysle STN EN 206-1.

Jednotlivé nádrže pozostávajú zo samotnej nádrže (vane), deliacich stien (priečok) a zákrytovej stropnej dosky. Priamo pri výrobe nádrže sa v mieste prechodu nátokového a výtokového potrubia zabudujú šachtové púzdra s olejuvzdorným tesniacim krúžkom požadovaného DN.

Vnútorný povrch nádrže je ošetrený trojzložkovým polyuretánovým náterom (iba na  vyžiadanie) aplikovaným v dvoch vrstvách. Náter znižuje priľnavosť ropnej látky na povrchu stien ORL a tým uľahčuje jeho čistenie. Všetky technologické zariadenia vo vnútri odlučovača sú z nerezového plechu a z plastu.

Jednotlivé komory odlučovača sú prístupné na údržbu a kontrolu cez kruhové alebo elipsové vstupné otvory nachádzajúce sa v zákrytových stropných doskách. Pri osadení odlučovača do väčších hĺbok sa vstupné šachty budujú z kanalizačných skruží. Vstupná šachta je uzatvorená liatinovým poklopom priemeru 600 mm, triedy D 400 s označením LAPAČ.

Jednotlivé časti odlučovacieho zariadenia:

Kalová nádrž (kalojem)

Podľa typu ORL môže byť integrovaná do odlučovača alebo sériovo zaradená pred odlučovač. Jej hlavnou funkciou je zachytávanie pevných látok napr. kalu, piesku, oter z pneumatík vozidiel, lístie a podobne. Na princípe využitia rozdielnych objemových hmotností kvapalín prichádza už v kalojeme k odlúčeniu ľahkých minerálnych kvapalín od pevných častíc.

Objem kalovej nádrže je v základnom prevedení ORL stanovený prepočtom 100xNS.
Kalová nádrž je vybavená koagulačnou bariérou na zvýšenie koagulačného účinku, čiže zhlukovania ropných látok. Olejové kvapky splývajú do väčších a tak rýchlejšie vystupujú na povrch hladiny.

Koalescenčný odlučovač

Odlučuje jemné voľné ropné látky. Z kalojemu preteká voda do odlučovacieho priestoru, kde je umiestnený koalescenčný filter. V póroch filtračnej hmoty dochádza k zhlukovaniu najjemnejších olejových častíc a k zachytávaniu jemných kalových nečistôt. Olejové kvapky vyplávajú na hladinu, kde časom vytvoria olejovú vrstvu. Samočinný bezpečnostný plavákový uzáver je umiestnený vo vnútri koalescenčného filtra. Plavákový uzáver je ovládaný nahromadenou ropnou látkou a zabraňuje preniknutiu už odlúčenej ropnej látky do kanalizačného systému.

Sorpčný odlučovač   

V prípade, že príslušný obvodný úrad životného prostredia alebo správca toku vyžaduje vyššiu účinnosť odlučovača, sa do ORL inštaluje sorpčný dočisťovací odlučovač, ktorého výstupné hodnoty sú nižšie ako 0,5 – 0,1 mg/I NEL.

Doplnkové príslušenstvo:

- šachta na odber vzoriek
- signalizačné zariadenie úniku ropných látok

Umiestnenie:

Odlučovacie zariadenia sa umiestňujú na odvodňovacie systémy, kde je potrebné odlúčiť ľahké kvapaliny z vody a zadržať ich v odlučovači. Nesmú byť umiestnené na odvodňovacích a kanalizačných systémoch obsahujúcich splaškové vody, vody z území bez prítomnosti ropných látok napr. strechy a zatrávnené plochy.

Pri projektovaní umiestnenia odlučovača treba brať do úvahy požiadavky na údržbu odlučovača: prístup cisternového vozidla, krátkodobé vyhradenie manipulačnej
plochy - viď prevádzkový poriadok.

Montáž:

Odlučovač sa montuje za pomoci autožeriavu príslušnej nosnosti, na vopred pripravený vodorovný podkladový betón s pieskovým lôžkom v zmysle návodu na zabudovanie. Výšku pieskového lôžka, podkladného betónu, štrkového násypu uvádzame vo výkresoch v cm iba všeobecne. Pre každé osadenie nádrže je potrebné zistiť aktuálne základové pomery stavby. Na základe týchto skutočností je potrebné statikom navrhnúť založenie nádrže pre každý objekt individuálne.

Jednonádržový odlučovač sa dodáva ako prefabrikát bez montáže. Odlučovač zostavený z viacerých nádrží sa montuje priamo do výkopu, postupným spájaním jednotlivých nádrží. Po napojení nátokového a výtokového potrubia je nutné odlučovač pred uvedením  do prevádzky naplniť čistou vodou.

Prípadné ukotvenie proti spodnej vode zabezpečí stavebná firma podľa náčrtu kotvenia.

Servis a údržba:

Pre zabezpečenie dlhodobej funkčnosti zariadenia je potrebné a aj predpísané v určitých časových intervaloch vykonať servisné práce odborným personálom.

Ponúkame uzavretie zmluvy o údržbe s našim servisným partnerom, ktorý v správe o údržbe  zdokumentuje  prevádzkový  stav.  Pre  minimalizovanie prevádzkových nákladov bude v správe poukázané na odstránenie odlúčených ropných látok a kalu podľa potreby a likvidácia bude formou objednávky adresovanej firme s licenciou na nakladanie s nebezpečnými odpadmi.

Záručná doba:

Záručná doba je 24 mesiacov.


Dodacie podmienky:

Dodacia lehota závisí od rozsahu dodávky (3 až 30 dní). Požiadavku na dodávku vstupných šácht treba uviesť v objednávke.

Súčasťou dodávky je návod na zabudovanie, prevádzkový poriadok.

Objednávateľ zabezpečuje vo vlastnej réžii: výkopové práce, podkladný betón, pieskové lôžko, žeriav, preskúšanie obsluhy podľa prevádzkového poriadku so spísaním záznamu o overení vedomostí, záznam bude podpísaný preskúšanou osobou.

Typ ORL Menovitý prietok (výkon) Q
[l/s]
Odvodňovaná plocha
[m2]
Objem kalojemu
[m3]
Rozmery LxŠxV<br>[mm] + hrúbka stropnej dosky Váha najťažšieho kusu<br />[t] Výstupná hodnota vyčistenej vody z ORL [mg]
KL 10/1 10 800 2 4,5 1 až 5 mg/l NEL
KL 20/1 20 1700 2 4,5 1 až 5 mg/l NEL

Potrebujete poradiť?

Odlučovače ropných látok, lapače tukov

obchodní manažéri:

Ing. Rastislav Ševela
gsm   +421 915 223 977
email obchod1@klartec.sk

Bc. Jozef Valo
gsm +421 918 222 182
e-mail obchod2@klartec.sk