KL LT 10

Maximálny prietok Q
5,9 l/s
DN 200 mm
Objem 8 m3
Vonkajšia dĺžka L 3300 mm
Vonkajšia šírka Š 2200 mm
Výška V 1500 mm
Hrúbka stropnej dosky** B 140 mm
Výška osadenia nátokovej rúry od dna Vn 1250 mm
Výška osadenia výtokovej rúry od dna Vv 1180 mm
Váha najťažšieho kusa
8,5 t
Veľkosť v NS10

Normy:

Všetky odlučovače tukov sú konštruované v zmysle STN EN 1825-1 a STN EN 1825-2.
Dosahovaná kvalita vyčistenej vody:  menej ako 25 - 35 mg/l extrahovateľných látok vo vyčistenej vode.

Použitie:

- kuchyne
- stravovacie zariadenia
- veľkovývarovne (hostince, hotely a motoresty)
- výrobne potravín (spracovanie mäsa, pražiarne, cukrárne, pekárne)

Technický popis:

K odlúčeniu tukov dochádza na báze gravitácie. Nátoková bariéra a norné steny rozdeľujú lapač do dvoch zón: usadzovacej a odlučovacej. Tuky a oleje plávajú na povrchu hladiny, kal sa usadzuje na dne nádrže.

Predčistená voda odteká výtokovým potrubím do kanalizácie. Teplota privádzanej odpadovej vody by nemala presiahnuť 30°C. Vyššia teplota ako aj čistiace prostriedky z umývačiek riadu znižujú účinnosť odlúčenia tukov. V takýchto prípadoch treba posúdiť predradenie nádrže na schladenie odpadovej vody alebo navrhnúť lapač s väčšou menovitou veľkosťou (NS).

Základná konštrukcia LT je vyhotovená zo železobetónovej nádrže, obdĺžnikového alebo kruhového pôdorysu. Nádrž sa vyrába ako prefabrikát z betónu triedy C 35/45 v zmysle STN EN 206-1.

Lapač pozostáva zo samotnej nádrže (vane), deliacich stien (priečok) a zákrytovej stropnej dosky. Priamo pri výrobe nádrže sa v mieste prechodu nátokového a výtokového potrubia zabudujú šachtové púzdra s olejuvzdorným tesniacim krúžkom požadovaného DN.

Vnútorný povrch nádrže je ošetrený trojzloškovým polyuretánovým náterom (iba na  vyžiadanie) aplikovaným v dvoch vrstvách. Náter znižuje priľnavosť mastnej látky na povrchu stien LT a tým uľahčuje jeho čistenie. Vo vnútri odlučovača sú zabudované všetky technologické zariadenia v prevedení z nerezevového plechu a z plastu.


Jednotlivé komory odlučovača sú prístupné na údržbu a kontrolu cez kruhové alebo elipsové vstupné otvory nachádzajúce sa v zákrytových stropných doskách. Pri osadení odlučovača do väčších hĺbok sa vstupné šachty budujú z kanalizačných skruží. Vstupná šachta je uzatvorená liatinovým poklopom priemeru 600 mm, triedy D 400 s označením LAPAČ.

Umiestnenie:

Odlučovače tukov sa umiestňujú na odvodňovacie systémy, pri zdroje odpadovej vody:

- vedľa budovy do nezamŕzajúcej hĺbky na podkladný betón
- vo vnútri budovy na podlahu alebo pod úroveň podlahy (na prianie možno    vyhotoviť zvláštne odvetracie potrubie)

Pri projektovaní umiestnenia odlučovača treba brať do úvahy požiadavky na údržbu odlučovača  - prístup cisternového vozidla, krátkodobé vyhradenie manipulačnej plochy - viď prevádzkový poriadok.


Montáž:

Odlučovač sa montuje za pomoci autožeriavu príslušnej nosnosti, na vopred pripravený vodorovný podkladový betón s pieskovým lôžkom v zmysle návodu na zabudovanie.

Výšku pieskového lôžka, podkladného betónu, štrkového násypu uvádzame vo výkresoch v cm iba všeobecne.

Pre každé osadenie nádrže je potrebné zistiť aktuálne základové pomery stavby. Na základe týchto skutočností je potrebné statikom navrhnúť založenie nádrže pre každý objekt individuálne.

Odlučovač sa dodáva ako prefabrikát bez montáže. Po napojení nátokového a výtokvého potrubia je nutné otlučovač pred uvedením  do prevádzky naplniť čistou vodou. Prípadné ukotvenie proti spodnej vode zabezpečí stavebná firma podľa náčrtu kotvenia.

Servis a údržba:

Pre zabezpečenie dlhodobej funkčnosti zariadenia je potrebné a aj predpísané v určitých časových intervaloch vykonať servisné práce odborným personálom.

Tuky a oleje plávajúce na povrchu hladiny sa musia pravidelne zberať raz za týždeň, vrstva tukov nesmie prekročiť 15 cm.


Obsah kalovej nádrže je potrebné vyprázdniť podľa zaťaženia prevádzky aspoň raz za tri mesiace, vyčistiť a opätovne naplniť čistou vodou.

Odvoz tukov, kalu a vyčerpanie nádrže vykonáva firma s licenciou na likvidáciu nebezpečného odpadu.

Záručná doba:

Záručná doba je 24 mesiacov.


Dodacie podmienky:

Dodacia lehota je 2 týždne. Požiadavku na dodávku vstupných šácht treba uviesť v objednávke.


Objednávateľ zabezpečuje vo vlastnej réžii: výkopové práce, podkladný betón, pieskové lôžko, žeriav, preskúšanie obsluhy podľa prevádzkového poriadku so spísaním záznamu o overení vedomostí, záznam bude podpísaný preskúšanou osobou.


Typ LT Maximálny prietok Q
[l/s]
Objem [m3] Rozmery LxŠxV
[mm]
Hrúbka stropnej dosky** B [mm] Váha najťažšieho kusa
[t]
Veľkosť v NS
KL LT 7 4,2 8 140 8,5 7

Potrebujete poradiť?

Odlučovače ropných látok, lapače tukov

obchodní manažéri:

Ing. Rastislav Ševela
gsm   +421 915 223 977
email obchod1@klartec.sk

Bc. Jozef Valo
gsm +421 918 222 182
e-mail obchod2@klartec.sk