Výzva pre servisné firmy

Na základe posledných zistení odpozorovaných pri výkone servisnej údržby odlučovačov ropných látok (ORL) certifikovanými firmami sme sa rozhodli touto formou poukázať na dodržiavanie predpísaných postupov a rozsahu prác súvisiacich s čistením a údržbou ORL vyrábaných našou spoločnosťou.

Naším zámerom nie je striktne udávať akým strojno-technologickým vybavením sa tieto práce majú vykonať, ale skôr sa chceme zamerať na správnosť spôsobu realizovania a kvality prevedenia prác odvedených servisnou firmou.

Pre zjednodušenie a lepšie pochopenie celého procesu výkonu servisnej údržby rozdelíme tieto práce podľa jednotlivých komponentov ORL.

Kalová záchytka tzv. kalojem

Pri čistení kalojemu je potrebné odsať všetku naakumulovanú znečistenú vodu a prípadné sedimenty, ak sú konzistencie vhodnej pre čerpanie. V prípade, že sedimenty tuhej konzistencie, je potrebné pristúpiť k ich mechanickému odstráneniu. Po vyprázdnení obsahu kalojemu nasleduje dôkladné očistenie povrchu stien a dna nádrže od zbytkov sedimentu a prípadnej ropnej látky. Dôležitou činnosťou pri čistení kalojemu je aj kontrola vtokového potrubia a koagulačnej bariéry so zameraním na ich prietočnosť, či v nich nie sú zachytené splavené pevné nečistoty (napr. PET fľaše, konáre, igelitové tašky a pod.)

Naše poznatky z praxe AKO TO NEMÁ BYŤ:

  • Kalojem sa vyprázdni iba do tej miery ako dovoľuje sacie potrubie, pričom na dne zostáva niekoľko cm hrubá vrstva kalu.
  • Steny a dno kalojemu sa neočistia od prichytených nánosov jemného kalu. 


Odlučovacia časť – koalescenčný filter (KF)

Pri čistení tejto časti ORL sa postupuje podobne ako pri čistení kalojemu. Po odsatí akumulovanej ropnej látky, odpadovej vody, prípadných kalov a očistení stien nádrže sa vykoná očistenie samotného filtra. V závislosti od typu konštrukcie KF je potrebné prispôsobiť postup jeho čistenia.

V našich ORL sú osadené nasledovné typy koalecenčných filtrov:

Výklopný koalescenčný filter – max. tlak vody pri čistení KF nesmie prekročiť hodnotu 0,05 MPa. V opačnom prípade hrozí poškodenie filtračnej peny vysokotlakovým vodným lúčom. KF je správne očistený ak filtračná pena dosiahne modrú farbu zo všetkých strán a v pórovitej štruktúre peny sa nenachádzajú zbytky jemného kalu a ropnej látky. V prípade, ak je filtračná pena KF mechanicky poškodená, je potrebné KF vymeniť.

Valcovitý koalescenčný filter – je najčastejšie používaným typom KF v ORL vyrábaných našou spoločnosťou. Súčasťou takéhoto KF je integrovaný plavákový uzáver (v niektorých prípadoch môže byť v prevedení bez plavákového uzáveru). Tento typ filtra KF je možné čistiť buď priamo v nádrži ORL alebo, ak to priestorové parametre nádrže nedovoľujú, mimo nádrže ORL. V oboch prípadoch je potrebné KF demontovať z podstavca. Demontáž sa uskutoční pootočením KF smerom doľava a následne jeho vyzdvihnutím nad odtokové potrubie. Postup samotného čistenia filtračnej peny je identický ako v prípade výklopného KF. Dôležitou činnosťou je kontrola čistoty odtokového potrubia filtra. Očistený KF sa spätne inštaluje na odtokové potrubie so zaistením filtra na podstavec pootočením smerom doprava. Ak je súčasťou KF plavákový uzáver, je nutné prekontrolovať činnosť plaváka (plavák sa uchopí za plavákovú tyčku a pohybuje sa ním striedavo smerom hore a dole, pričom sa plavák nesmie zasekávať).

Doskový koalescenčný filter – ide o filtre konštruované pre väčšie prietoky cez ORL s integrovaným plavákovým uzáverom. Prepláchnutá filtračná pena sa spätne umiestni do konštrukcie KF, prekontroluje sa plavák.


Na záver čistenia odlučovacej komory sa vysaje z nádrže odpadová voda z čistenia KF.

Naše poznatky z praxe AKO TO NEMÁ BYŤ:

  • koalescenčný filter sa oplachuje priamo na odtokovom potrubí bez jeho demontovania. Tým sa očistí iba prístupná vonkajšia časť filtračnej peny a časť zostáva neočistená. Navyše všetky nečistoty zachytené v póroch filtračnej peny sa vyplavia priamo do odtokového potrubia, z ktorého odtekajú do kanalizačného systému, čo je NEPRÍPUSTNÉ!
  •  Nedostatočné vyčistenie filtračnej peny t.j. filtračná pena aj po prepláchnutí obsahuje zvyšky zachytených nečistôt. 
  • Steny a dno nádrže sa neočistia od zachytenej ropnej látky.

Odlučovacia časť – sorpčný filter (SF) valcovitého tvaru

Ide o samostatný priestor, v ktorom sú nainštalované SF. SF obsahuje jeden, dva alebo tri filtračné valce. Postup čistenia tejto časti ORL je odlišný od čistenia odlučovacej časti s koalescenčnými filtrami. Rozdiel spočíva v samotnom umiestnení SF, ktorý je inštalovaný v priestore vstupného otvoru do odlučovacej komory (valcový typ SF). Z tohto dôvodu v prvom rade je nutné vytiahnuť filtračný valec von z nádrže ORL. Ak je valec príliš znečistený a ťažký doporučujeme najskôr uvoľniť veko valca, odobrať znečistenú fibroilovú striž a až potom sa snažiť uvolniť a vybrať valec von z ORL. Vybratie filtračného valca zabezpečí pohodlné odsatie akumulovanej ropnej látky a odpadovej vody z nádrže. Pri SF s počtom filtračných valcov 2 a 3 je možné tieto valce vybrať až po vstupe do priestoru ORL. Údržba SF spočíva vo výmene sorbentu (fibroilovej striže), očistení filtračného valca a kontrole podstavca SF.

Odlučovacia časť – sorpčný filter (SF) klavírového tvaru

Tento typ sorpčné filtra je umiestňovaný mimo vstupného otvoru ORL. Používa sa hlavne pri veľkokapacitných ORL. Po odsatí ropných látok a odpadovej vody z priestoru odlučovacej komory je potrebné vliezť do priestoru ORL. Konštrukcia filtra je mechanicky ukotvená k nádrži. Údržba SF spočíva vo výmene sorbentu (fibroilovej striže) a očistení konštrukcie SF.

Naše poznatky z praxe AKO TO NEMÁ BYŤ:

  • sorpčné valce sa nevyťahujú z ORL!! Tým pádom nie je možné vykonať správne očistenie nádrže a kontrolu konštrukcie filtrov. Ak sa v ORL nachádza viac filtračných valcov, tieto sa tým pádom vôbec nečistia.
  • Sorpčná striž sa nevymení v plnom rozsahu (vymení sa iba znečistená časť a relatívne čistá sa vráti späť).
  • Znečistená sorpčná striž sa očistí tzv. prepraním. Tento spôsob čistenia sa nedoporučuje.

Dôležité:

Po každej servisnej údržbe ORL je potrebné vyčistené zariadenie napustiť čistou vodou (nemusí byť pitná) až po úroveň odtoku z ORL. Týmto posledným krokom sa ORL uvedie do prevádzkového stavu a je pripravený na plnenie svojej funkcie v kanalizačnom systéme.