Toto nie je odlučovač ropných látok

   V poslednej dobe sa v praxi stretávame s umiestňovaním čistiacich zariadení tzv. vpustových filtrov priamo do konštrukcie dažďového vpustu (DV) v domnení, že sa jedná o odlučovač ropných látok (ORL). Tieto zariadenia svojou konštrukciou sú v rozpore s príslušnou normou STN EN 858-1 a STN EN 858-2 a preto nemôžeme hovoriť o tom, že dané zariadenie je odlučovač ropných látok.

   V skutočnosti takýmto zásahom dochádza k zmene funkcionality dažďového vpustu. Kapacita objemu určeného na zachytávanie splavenín sa výrazne zníži a tým pádom sa tomuto musí prispôsobiť interval čistenia DV. Ďalším významným faktorom je, že čistenie a údržbu takto upraveného DV, teda ak chceme hovoriť o ORL, môže vykonávať iba firma s licenciou na nakladanie s nebezpečným odpadom. Na rozdiel: pri bežnom DV, tieto úkony môžu vykonávať vyškolení pracovníci správcu komunikácie.