Použitie odlučovača ropných látok pre umyvárne áut

   Súčasný rastúci trend výstavby ručných alebo automatických umyvární áut prináša so sebou nutnosť riešiť problém súvisiaci s čistením odpadovej vody vznikajúcej pri ich prevádzke a následným zaústením do verejnej kanalizácie alebo do povrchového toku.

   Norma STN EN 858-2 Odlučovacie zariadenia ľahkých kvapalín (napr. oleja a benzínu), časť 2: Voľba menovitej veľkosti, zabudovanie, prevádzka a údržba hovorí, že pri použití odlučovača ropných látok (ORL) v prevádzke umyvárne áut ide o špecifické prípady použitia. Predmetná norma pomerne podrobne pomenúva všetky aspekty použitia ORL v  prevádzkach autoumyvární. Je to z toho dôvodu, že v takýchto prevádzkach sa pri čistení karosérií automobilov používajú čistiace prostriedky, ktoré majú výrazný vplyv na účinnosť ORL pri čistení odpadovej vody. Podmienkou použitia čistiaceho prostriedku je jeho nulový obsah uhľovodíkov. Ďalšími podmienkami sú hodnoty pracovného tlaku umývacieho zariadenia, teplota a hodnota pH odpadovej vody.

 

   Problémom autoumyvární je aj samotné odvádzanie odpadovej vody z prevádzky. Znovu STN EN 858-2 hovorí, že upravenú odpadovú vodu je možné zaústiť do verejnej kanalizácie alebo  za veľmi výnimočných okolností a so súhlasom miestnych orgánov môže byť povolené zaústiť odpadové vody do povrchového toku s dodatočnou úpravou za odlučovačom.  Taktiež sa odporúča znovuvyužitie (recykláciu) upravenej odpadovej vody pre umývanie. Konkrétne špecifické prípady použitia ORL rozoberá norma v prílohe B, tabuľka B.2.

 

   Z doterajšej praxe sa ukazuje ako správne riešenie pri návrhu odkanalizovania autoumyvární oddelenie odpadových vôd z povrchového odtoku (spevnené komunikácie a parkoviská) od odpadových vôd z umývania automobilov. V prvom prípade sa dá hovoriť o pomerne jednoduchom prečistení odpadovej vody cez ORL a následnom zaústení do verejnej kanalizácie, povrchového toku alebo pomocou vsakovacieho zariadenia (so súhlasom miestnych orgánov). V druhom prípade je potrebné sa dôslednejšie zaoberať odsedimentovaním väčšieho množstva jemného kalu (najlepšie použitím sústavy viacerých sedimentačných nádrží) a dôkladným prečistením odpadovej vody v čistiacej stanici s chemickou úpravou vody. Takto vyčistenú a upravenú odpadovú vodu je možné znovu použiť pre potreby umyvárne áut. Prebytočnú odpadovú vodu, ktorá sa nevyužije je možné zaústiť do verejnej kanalizácie.