KL AN 0,75

Objem 0,75 m3
DN 110 mm
Vonkajšia dĺžka L 1540 mm
Vonkajšia šírka Š 840 mm
Výška V 1100 mm
Hrúbka stropnej dosky** B
100 mm
Výška osadenia nátokovej rúry od dna Vn
940 mm

Normy:

Akumulačné nádrže sú vyrábané v súlade s technickým osvedčením č. TO – 10/0044 v zmysle ustanovení § 26 zákona č. 90/1998 Z. z. o stavebných výrobkoch v znení neskorších predpisov.

Použitie:

- nádrž na dažďovú vodu
- žumpy, septiky
- skladovacia nádrž na priemyselné odpadové vody

Technický popis:

Základná konštrukcia akumulačnej nádrže je vyhotovená zo železobetónovej jednej alebo viacerých nádrží, obdĺžnikového alebo kruhového pôdorysu.

Nádrže sa vyrábajú ako prefabrikáty z betónu triedy C 30/37 alebo C 35/45 v zmysle STN EN 206-1.

Jednotlivé nádrže pozostávajú zo samotnej nádrže (vane), a zákrytovej stropnej dosky, prípadne z viacerých samostatných segmentov.

Priamo pri výrobe nádrže sa v mieste prechodu nátokového a výtokového potrubia zabudujú šachtové púzdra s olejuvzdorným tesniacim krúžkom požadovaného DN.

Vnútorný povrch nádrže je ošetrený trojzložkovým polyuretánovým náterom (iba na  vyžiadanie) aplikovaným v dvoch vrstvách. Náter znižuje priľnavosť splavených nečistôt na povrchu stien nádrže a tým uľahčuje jej čistenie.

Nádrž možno vybaviť podľa požiadaviek objednávateľa nornou stenou. Nádrž je prístupná na údržbu a kontrolu cez kruhový vstupný otvor Ø 600 mm nachádzajúci sa v zákrytovej stropnej dosky. Pri osadení nádrže do väčšej hĺbky sa vstupná šachta vybuduje z kanalizačných skruží. Vstupná šachta je uzatvorená liatinovým poklopom Ø 600 mm, triedy A 15, B 125, C 250 alebo D 400 v závislosti od jeho umiestnenia.

Umiestnenie

Akumulačné nádrže sa umiestňujú na odvodňovacie systémy z území bez prítomnosti ropných látok napr. strechy a spevnené plochy alebo na kanalizačné systémy rodinných domov a priemyselných objektov.

Pri projektovaní umiestnenia nádrže treba brať do úvahy požiadavky na údržbu /prístup cisternového vozidla, krátkodobé vyhradenie manipulačnej plochy - viď prevádzkový poriadok/ s prihliadnutím na hygienické a estetické požiadavky.

Montáž

Akumulačná nádrž sa montuje za pomoci autožeriavu príslušnej nosnosti, na vopred pripravený vodorovný podkladový betón s pieskovým lôžkom v zmysle návodu na zabudovanie. Výšku pieskového lôžka, podkladného betónu, štrkového násypu uvádzame vo výkresoch v cm iba všeobecne. Pre každé osadenie nádrže je potrebné zistiť aktuálne základové pomery stavby. Na základe týchto skutočností je potrebné statikom navrhnúť založenie nádrže pre každý objekt individuálne.

Jednonádržová AN sa dodáva ako prefabrikát bez montáže. AN zostavená z viacerých nádrží sa montuje priamo do výkopu, postupným spájaním jednotlivých nádrží.

Prípadné ukotvenie proti spodnej vode zabezpečí stavebná firma podľa náčrtu kotvenia.

Záručná doba

Záručná doba je 24 mesiacov.

Dodacie podmienky


Dodacia lehota závisí od rozsahu dodávky (3 až 14 dní). Požiadavku na dodávku vstupných šácht treba uviesť v objednávke.

Súčasťou dodávky je návod na zabudovanie, prevádzkový poriadok.

Objednávateľ zabezpečuje vo vlastnej réžii: výkopové práce, podkladový betón, pieskové lôžko, žeriav, preskúšanie obsluhy podľa prevádzkového poriadku so spísaním záznamu o overení vedomostí, záznam bude podpísaný preskúšanou osobou.

Návod na zabudovanie

Akumulačná nádrž môže byť zabudovaná koncesovanou stavebnou firmou podľa technologického postupu montáže a stavebných výkresov. Musia sa pri tom dodržať pokyny bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci.

Pri projektovaní umiestnenia nádrže treba brať do úvahy požiadavky na údržbu /prístup cisternového vozidla, krátkodobé vyhradenie manipulačnej plochy - viď prevádzkový poriadok/ s prihliadnutím na hygienické a estetické požiadavky.

Stavebná pripravenosť

Stavebnú pripravenosť zabezpečuje odberateľ vo vlastnej réžii podľa projektovej dokumentácie.

Stavenisko – k výkopu musí byť zabezpečená prístupová cesta pre príjazd autožeriavu a nákladných vozidiel. V bezpečnej vzdialenosti od výkopu je potrebné zrovnať a dostatočne spevniť terén pre zapätkovanie žeriavu.


Výkop – rozmery zhotoviť podľa projektovej dokumentácie. Steny výkopu musia byť zabezpečené proti zosunutiu zeminy do výkopu. Minimálna vzdialenosť okraja výkopu od retenčnej nádrže je 0,60 m. Musí byť zaistený priestor pre obsluhu pri manipulácii s jednotlivými prefabrikátmi pri ich ukladaní do výkopu a pre ošetrenie vonkajších spojov nádrže.


Podklad - skladba podkladných vrstiev musí vychádzať z geologického prieskumustatických výpočtov. Podkladová betónová doska musí byť najmenej o 20 cm väčšia na každú stranu  než je pôdorys nádrže. Nerovnosti podkladového betónu musia byť vyrovnané  pieskovým lôžkom fr. 0-4 mm s hr. cca 3 cm. Na podkladový betón sa vytýčia základné smerové body pre určenie polohy nádrže.

Montáž nádrže

1. Skontrolujte rozmery výkopu podľa technickej dokumentácie.

2. Zhotovenie podkladovej betónovej dosky musí vychádzať zo statických prepočtov,
doska musí byť najmenej o 20 cm väčšia ako pôdorys zariadenia. Na podkladovú
dosku sa dáva 3-5 cm vyrovnávacie pieskové lôžko.

3. Skontrolujte dodanú nádrž podľa špecifikácie.

4. Osadenie zariadenia sa uskutočňuje mobilným žeriavom. Pri voľbe nosnosti žeriava treba vychádzať z váhy najťažšieho kusa zariadenia a vzdialenosti žeriava /stred
otočného kruhu/ k stredu výkopu /vyloženia/.
Dĺžka závesného lana by mala byť dvojnásobkom priemeru nádrže,
aby sa nádrž nepoškodila príliš veľkou bočnou silou!

5. Ak by mala byť nádrž osadená do spodnej vody, treba dodržať potrebné opatrenia
/kotvenie nádrže do podkladovej dosky, dodatočné zaťaženie na nádrži a pod./,
ktoré určí statik projektovej dokumentácie.

6. Po osadení nádrže a prípadnom znečisťovaní štrbín, spôsobených nesprávnou manipuláciou žeriavu, sa na štrbiny nanesie vodotesná cementová alebo synteticko-živicová malta v pomere zmiešania 1:3 /s tesniacim prostriedkom. Použitie polyuretánovej peny je neprípustné.

7. Na korunu nádrže sa nanesie špeciálny tesniaci tmel a osadí sa stropná doska.

8. Stropná doska sa osadí podľa farebného vyznačenia, pri obdĺžnikových nádržiach písmeno N nad nátok, písmeno V nad výtok.
Svojvoľný zásah do zariadenia a stropnej dosky je neprípustný!

9. Nádrže sú vo výrobe podrobené skúške vodotesnosti. Na mieste osadenia sa môže urobiť skúška vodotesnosti napojeného potrubia: zariadenie sa naplní vodou až po vrchol prítokovej rúry. Po 24 hodinách musia byť všetky časti tesné, nie je prípustný ani kvapkový únik vody.

10. Nádrž sa zasype obsypovým materiálom vhodným zhutňovacím mechanizmom. Iba nahrnutie nie je prípustné. Tesnenie pri stenách, poklopoch a v oblasti rúr treba robiť starostlivo. Použitie hrubých kusov, úlomkov, štrkového materiálu je zakázané.

11. Pred uvedením do prevádzky treba všetky časti zariadenia očistiť predovšetkým od zvyškov malty. Skontrolovať, či nie je v nádrži zabudnuté pracovné náradie, dosky alebo dokonca montérková blúza /čo sa už stalo/, mohla by zahatať potrubie.

Potrebujete poradiť?

Akumulačné nádrže

obchodní manažéri:

Ing. Rastislav Ševela
gsm   +421 915 223 977
email obchod1@klartec.sk

Bc. Jozef Valo
gsm   +421 918 222 182
e-mail obchod2@klartec.sk