Ako pripraviť betónové lôžko pod nádrž?

Na to, aby sa zabezpečila potrebná únosnosť podkladu, ktorá má vyhovovať osadeniu nádrží, je potrebné zrealizovať založenie nádrží.

Pre každé osadenie nádrží je potrebné zistiť aktuálne základové pomery stavby. Na základe nich statik navrhne založenie nádrží pre každý projekt individuálne.Východiskovými podkladmi sú:

- inžiniersko-geologický prieskum staveniska
- dispozičné riešenie a rozmery podzemných nádrží
- druh zaťaženia na nádrže
- typové podklady výrobcu nádrží

Jednoduché základové pomery stavby

V prípade, že základové pomery stavby patria do kategórie jednoduchých, je možné použiť všeobecne doporučovanú skladbu založenia:

- zhutnené štrkové lôžko hr. 120 mm (vhodným materiálom sú drvené štrkopiesky vhodné pre mechanické zhutnenie)

- podkladná železobetónová doska hr. 150 mm (minimálna pevnostná trieda betónu C 16/20, výstuženie KARI sieťovinou ø6 oko 150/150)

- pieskové lôžko hr. 30 mm (jemnozrnný piesok frakcie max. 0 – 4 mm stiahnutý do roviny)

V niektorých prípadoch, a to iba na doporučenie statika, je možné osadiť jednotlivé nádrže iba na vyrovnaný zhutnený štrkopieskový násyp. V tomto prípade je ale potrebné zhutniť podložie tak, aby deformačný modul pružnosti Edef dosiahol hodnotu min. 50 Mpa.