Profil firmy

KLARTEC, spol. s r. o. je slovenská výrobná firma, ktorá pôsobí na na trhu v oblasti výroby a vývoja techniky pre životné prostredie od roku 1999. Spoločnosť je priamy výrobca, nie iba predajca, a preto náš personál detailne rozumie technológii v oblasti čistenia odpadových vôd.

Projektantom a stavebným firmám dokážeme poskytnúť príslušné odborné poradenstvo. Rozširovanie obchodných aktivít nám umožňuje budovať nové výrobné kapacity ako sú nové haly a linky v Malženiciach pri Trnave, kde vyrábame železobetónové:

- zariadenia na čistenie vody a nádrže: odlučovače ropných látok, lapače tukov, retenčné,         požiarne, akumulačné nádrže, prečerpávacie stanice, vodomerné a armatúrne šachty

- regulátory prietoku a stavidlá: regulátory prietoku, vírové ventily

- kanalizačné skruže kónusy a šachtové dná: kanalizačné šachtové dná, kanalizačné skruže, uličné vpusty, doplnkový sortiment

- kanalizačné poklopy: liatinové poklopy, betónové BEGU poklopy, uličné mreže

- Terrabella: pod touto značkou vyrábame zámkovú dlažbu, vymývanú dlažbu, cestné prvky (parkové a cestné obrubníky, prídlažbu, palisády, zatrávňovacie tvárnice, betónové žľaby...), murovacie tvárnice, debniace a plotové tvárnice. Viac informácií o divízii Terrabella sa dočítate na webovej stránke www.terrabella.sk.

Zhodu našich výrobkov preukazujeme na základe STN EN 858-1(2), STN EN 1825, STN EN 1338, STN EN 1340, STN EN 1917.

Hlavnými odberateľmi týchto produktov sú stavebné firmy realizujúce výstavbu diaľnic, rýchlostných ciest, priemyselných parkov, obchodných reťazcov či obytných súborov. Spoločnosť KLARTEC vyrába zámkovú dlažbu pod vlastnou ochrannou značkou Terrabella® a pre drobných stavebníkov je k dispozícii v internetovom obchode www.terrabella.sk.

Výskum a vývoj 

Výskum a vývoj predstavuje dôležitú a neoddeliteľnú súčasť nášho podnikania. Disponujeme vlastným know-how na navrhovanie a výrobu bezpečných a kvalitných produktov a riešení. Výskum a vývoj inovovaného výrobku zahŕňa kombináciu zúžitkovania poznatkov o produktoch a technológiách so známymi vlastnosťami s cieľom zlepšenia charakteristík skúmaných produktov. Naše aktivity v oblasti výskumu a vývoja sú podporované silnou analytickou platformou ako nevyhnutný predpoklad zabezpečenia kontinuity zlepšovania výrobkov.

K tomu, aby proces spolupráce výskumu a vývoja fungoval čo najlepšie, organizujeme semináre, kde prezentujeme výsledky nášho výskumu pre firmy, projektantov, zamestnancov verejnej a štátnej správy z oblasti stavebníctva a ochrany životného prostredia za účelom oboznámenia sa s odlučovačmi ropných látok a lapačov tukov. Sme presvedčení, že takto vytvorené silné partnerstvá urýchlia náš pokrok v oblastiach, v ktorých pôsobíme od nášho vzniku.

Náš výskum a vývoj sa zaoberal a zaoberá niekoľkými projektmi na národnej a medzinárodnej úrovni. Partneri spolupráce patria k renomovaným špecialistom vo svojich oboroch. Nami realizované výskumno-vývojové projekty pokrývajú rôzne témy od racionalizácie technologického postupu po optimalizáciu vstupov do výroby.

Spoločnosť KLARTEC, spol. s.r.o. je od roku 2018 držiteľom Osvedčenia o spôsobilosti vykonávať Výskum a vývoj vydaného Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky.

Nižšie uvádzame niektoré z realizovaných dlhodobejších výskumno-vývojových projektov;

 1. Optimalizácia technologického postupu výroby betónových prefabrikátov pre dosiahnutie požadovaného vzhľadu a kvality povrchu výrobkov vymývaním a farbením

  Z tohto výskumu vylynuli dva možné patenty a dva úžitkové vzory.
  Úžitkový vzor č.7843 - Spôsob tryskania betónového výrobku a zariadenie na jeho vykonávanie
  Úžitkový vzor č.8146 - Betónový diel so spojovacím prvkom

 2. Skúmanie ideálneho tvaru a procesu automatizácie výroby odlučovača ropných láto - základný výskum TRL1-TRL3

 3. Cementová zložka betónu používaného pri výrobe odlučovačov ropných látok 

  Predmetom projektu bolo skúmanie a vyhodnocovanie vlastností cementu ako jedného z kľúčových faktorov určujúceho vlastnosti betónov používaných na výrobu technologických zariadení spoločnosťou KLARTEC. Skúmaním cementu sa prispelo k optimalizácii granulometrie použitého kameniva v skladbe betónu a zníženiu materiálovej náročnosti výroby.

 4. Zavedenie použitia recyklátu do výroby niektorých druhov betónových zmesí

  Skúmaním opätovného zavedenia recyklátu do výroby došlo k zníženiu nárokov na odpadové hospodárstvo a šetrenie nákladov na obstaranie materiálov bez negatívneho vplyvu na kvalitu výrobku.

 5. Skúmanie parametrov šachtových dien s použitím inovatívnych plastových kyniet

  Prostredníctvom realizácie projektu sa skúmalo zvýšenie životnosti kyniet šachtových dien a zlepšenie prietokových pomerov odpadovej vody šachtovými dnami zvýšením odolnosti voči obrusovaniu resp. abrazívnym účinkom pretekajúcej odpadovej vody.


 6. Vývoj oceľovej formy so špecifickým systémom zatvárania pre oblasť prefabrikovaných betónových výrobkov

  V súčasnosti máme rozpracovaný projekt pre obdobie 2018 - 2021.
  Výskum a vývoj zameraný na inováciu procesu výroby účinnejších odlučovačov ropných látok.