Eurofondy

Tento projekt sa realizuje s podporou EURÓPSKEJ ÚNIE“

Miesto realizácie projektu:

Mikovíniho 8, 917 01 Trnava

Názov projektu:

Optimalizácia technologického postupu výroby betónových prefabrikátov pre dosiahnutie požadovaného vzhľadu a kvality povrchu výrobkov vymývaním a farbením

Stručný opis projektu:

Cieľom projektu bolo zvýšenie konkurencieschopnosti spoločnosti KLARTEC spol. s r.o. prostredníctvom podpory inovačných aktivít a súvisiaceho aplikovaného priemyselného výskumu podporou zavádzania nových inovácií pre technológie a výrobky

Špecifické ciele:

  • Stanovenie predpokladov a podmienok pre realizáciu predmetu výskumu prostred-níctvom štúdie technickej uskutočniteľnosti

  • Inovácia výrobného postupu – receptúr – skúmaním materiálovo-technologického zloženia a výrobných postupov betónových tvárnic

  • Analýza výskumu materiálovo-technologického zloženia a výrobných postupov ako predpoklad pre zvýšenie kvality a efektivity výrobného procesu

Východiskový stav: KLARTEC, spol. s.r.o. je stavebno-obchodná spoločnosť pôsobiaca na slovenskom aj zahraničnom trhu od roku 1999. Spoločnosť sa zaoberá komplexnou ponukou stavebných služieb, výrobou prvkov (tvárnic) z betónu, poradenskou činnosťou. Venuje sa aj zvyšovaniu kvality vlastných výrobkov a služieb hľadaním nových príležitostí. Na to nadväzuje schválený projekt skúmania najoptimálnejšieho zloženia materiálu a postupov pri výrobe. V súčasnosti používané výrobné postupy a technika prinášajú rôzne riziká pri zhotovovaní existujúcich a nových produktov. Práve týmto možným rizikám je potrebné už pri vstupoch do výrobného procesu predchádzať. V súčasnosti sa predpokladá vadovosť výroby pri tomto segmente až okolo 35 %, čo negatívne vplýva na ekonomiku výroby, prípadná neskôr prejavená vadovosť produktov (na už zrealizovaných stavbách) negatívne vplýva na povedomie spotrebiteľov, ako voči produktu, tak aj následne voči výrobcovi. Pri výrobe betónových tvárnic sa používajú ustálené receptúry materiálového zloženia, ktoré si v súčasnosti vyžadujú nové prístupy a kombinácie. Zámerom spoločnosti je uskutočniť a posúdiť nové možnosti materiálovotechnologického zloženia receptúr a výrobných postupov. Podobným výskumom sa v súčasnosti prakticky nikto z konkurencie nezaoberá, hlavne kvôli finančnej náročnosti výskumu.

Stav po realizácii projektu:

Vďaka podpore z EÚ sa projektom vyskúmalo najvhodnejšie zloženie kombinácie vstupných materiálov (frakcií) a výrobných postupov vo výrobnom procese. Cieľom bolo dosiahnuť takú kombináciu postupov a zloženia, ktoré zabezpečí kontinuálnu priemyselnú výrobu hotových produktov (tvaroviek, dlaždíc, platní, plotových dosiek, obkladových prvkov) s nízkym podielom vadovosti a s dlhodobým zachovaním technologických, kvalitatívnych a estetických vlastností. Dosiahnutím optimálneho pracovného postupu firma zvýšila kvalitu svojej produkcie a znížila materiálovú a časovú náročnosť výroby. Výsledkom realizácie projektu bolo stanovenie vhodných podmienok a predpokladov pre zrealizovanie výskumu vhodného materiálovo-technologického zloženia a výrobných postupov (prostredníctvom štúdie technickej uskutočniteľnosti). Stanovené predpoklady boli predmetom skúmania rôznych receptúr. Výsledkom bola detailná analýza skúmaných receptúr, ktorej výstupom je stanovenie najvhodnejšieho zloženia frakcií a postupov výroby pre dosiahnutie optimálneho produktu po kvalitatívnej aj estetickej stránke. S výsledkami výskumu môže prijímateľ efektívnejšie využívať materiálové vstupy, dosiahne vyššiu kvalitu a estetické vlastnosti produkcie.

V rámci projektu bolo inovovaných 5 výrobných postupov, na trh boli zavedené 4 nové a 4 inovované výrobky.

Z výskumu vyplynuli 2 možné patenty a 2 úžitkové vzory.

Názov a sídlo prijímateľa:

KLARTEC, spol. s r.o., Mikovíniho 8, 917 01 Trnava

Dátum začatia realizácie projektu:

10.03.2015

Dátum skončenie realizácie projektu:

31.12.2015

Logo operačného programu:

Názov riadiaceho orgánu:

Ministerstvo hospodárstva SR v zastúpení: Slovenská inovačná a energetická agentúra

Odkaz na internetové stránky riadiaceho orgánu a daného operačného programu:

www.economy.gov.sk www.opkahr.sk www.siea.gov.sk

Výška poskytnutého príspevku:

1 999 849,06€

Fotodokumentácia alebo vizualizácia realizácie aktivít výsledkov projektu (uvedené musí byť pravidelne aktualizované).