Operačný program - Výskum a vývoj zameraný na inováciu procesu výroby účinnejších odlučovačov ropných látok

EÚ               MHSR

KLARTEC, spol. s r.o.

Tento projekt je spolufinancovaný z Európskeho fondu regionálneho rozvoja Európskej únie v rámci Operačného programu Integrovaná infraštruktúra

Operačný program:                              Operačný program Integrovaná infraštruktúra

Prioritná os 1:                                        Podpora výskumu, vývoja a inovácií

Špecifický cieľ:                                     1.2.2 Rast výskumno-vývojových a inovačných

                                                                kapacít v priemysle a službách

Názov projektu:                                    Výskum a vývoj zameraný na inováciu procesu

                                                                výroby účinnejších odlučovačov ropných látok

Kód projektu:                                       313012P062

Názov a sídlo prijímateľa:                   KLARTEC, spol. s r.o.

                                                                Mikovíniho 8, 917 01 Trnava

Názov a sídlo partnera:                       Slovenská technická univerzita v Bratislave

                                                               Vazovova 5, 812 43 Bratislava – mestská časť

                                                               Staré Mesto

Finančná podpora

z verejných prostriedkov

na projekt:                                               2 420 819,67 EUR

Hlavným cieľom projektu bola podpora výskumu, vývoja a inovácií v spoločnosti KLARTEC, spol. s r.o. v spolupráci s výskumnou inštitúciou Slovenská technická univerzita v Bratislave za účelom rozvoja konkurencieschopnosti spoločnosti KLARTEC, spol. s r.o. a s cieľom zníženia negatívnych vplyvov znečisťujúcich a škodlivých látok na životné prostredie, zníženia energetickej náročnosti výroby, resp. zníženia vplyvu kontaminovaných vôd a škodlivých látok na životné prostredie.

Celková dĺžka realizácie aktivít projektu bola 36 mesiacov, pričom projekt bol realizovaný prostredníctvom aktivít projektu – Priemyselný výskum, Experimentálny vývoj, Ochrana práv duševného vlastníctva a Realizácia inovačných opatrení.

Výstupom projektu je nový typ odlučovačov ropných látok, automatizované zariadenie (linka) na výrobu prefabrikovaných skeletov (nový proces a nový produkt) s cieľom inovovať proces výroby odlučovačov ropných látok.

Výsledkom projektu je dosiahnutie cieľových hodnôt merateľných ukazovateľov projektu, a to:

 • Počet podaných patentových prihlášok – 2

 • Počet podnikov spolupracujúcich s výskumnými inštitúciami – 1

 • Počet podnikov, ktoré dostávajú granty – 1

 • Počet podnikov, ktoré dostávajú podporu s cieľom predstaviť výrobky, ktoré sú pre firmu nové – 1

 • Počet podnikov, ktoré dostávajú podporu s cieľom predstaviť výrobky, ktoré sú pre trh nové – 1

 • Počet podporených výskumných inštitúcií – 2

 • Počet podporených výskumných inštitúcií spolupracujúcich s podnikmi – 1

 • Počet prihlášok registrácie práv duševného vlastníctva - 4

 • Počet produktov, ktoré sú pre firmu nové – 2

 • Počet produktov, ktoré sú pre trh nové – 2

 • Počet inovovaných procesov - 1