Operačný program - Inovácia procesu výroby

EÚ - Integrovaná infraštruktúra

KLARTEC, spol. s r.o.

Tento projekt je podporený z EFRR - Európskeho fondu regionálneho rozvoja

Operačný program:                           Operačný program Výskum a inovácie

Prioritná os 1:                                     Podpora výskumu, vývoja a inovácií

Špecifický cieľ 1.2.2:                          Rast výskumno-vývojových a inovačných kapacít

                                                              v priemysle a službách

Názov projektu:                                  Zvýšenie technologickej a inovačnej úrovne v

                                                              spoločnosti KLARTEC, spol. s r.o.

                                                              prostredníctvom podpory kvality a efektivity

                                                              výrobného a technologického procesu

Kód projektu:                                      313012P958

Názov a sídlo prijímateľa:                  KLARTEC, spol. s r.o.

                                                               Mikovíniho 8, 917 01 Trnava

Miesto realizácie projektu:                 Malženice č. 465, 919 29 Malženice

Finančná podpora

z verejných prostriedkov

na projekt:                                            727 735,50 EUR

Krátky opis projektu:

Predmet projektu predstavuje obstaranie technológie, prídavnej automatizovanej linky k existujúcej vibrolisovacej linke HESS Multimat 1500-3 a automatizovaného pracoviska manipulačných vozíkov s cieľom inovovať proces výroby v spoločnosti KLARTEC, spol. s r.o.

Hlavný cieľ projektu:

Hlavným cieľom projektu je inovácia procesu výroby zámkových dlažieb zavedením automatizácie výrobného procesu, za účelom zvýšenia efektívnosti a účinnosti prevádzky elimináciou rutinných, monotónnych, zdraviu zaťažujúcich a na presnosť náročných úkonov.

Výsledky projektu:

Obstaraním predmetu projektu bude automatizovaný výrobný proces v spoločnosti KLARTEC, spol. s r.o. za účelom rastu inovačných kapacít, a takisto budú dosiahnuté cieľové hodnoty merateľných ukazovateľov projektu Počet podnikov, ktoré dostávajú granty – 1, Počet inovovaných procesov – 1.