Operačný program - Inovácia procesu výroby

EÚ - Integrovaná infraštruktúra

KLARTEC, spol. s r.o.

Tento projekt bol spolufinancovaný z Európskeho fondu regionálneho rozvoja Európskej únie v rámci Operačného programu Integrovaná infraštruktúra

Operačný program:                           Operačný program Integrovaná infraštruktúra

Prioritná os 9:                                     Podpora výskumu, vývoja a inovácií

Špecifický cieľ 9.5:

Rast výskumno-vývojových a inovačných kapacít v priemysle a službách

Názov projektu:                       

Zvýšenie technologickej a inovačnej úrovne v spoločnosti KLARTEC, spol. s r.o. prostredníctvom podpory kvality a efektivity výrobného a technologického procesu

Kód projektu:                                      313012P958

Názov a sídlo prijímateľa:                  KLARTEC, spol. s r.o.

                                                               Mikovíniho 8, 917 01 Trnava

Miesto realizácie projektu:                 Malženice č. 465, 919 29 Malženice

Finančná podpora

z verejných prostriedkov

na projekt:                                            727 735,50 EUR

Stručný opis projektu:

Predmet projektu predstavoval obstaranie technológie, prídavnej automatizovanej linky k existujúcej vibrolisovacej linke HESS Multimat 1500-3 a automatizovaného pracoviska manipulačných vozíkov s cieľom inovovať proces výroby v spoločnosti KLARTEC, spol. s r.o.

Hlavným cieľom projektu bola inovácia procesu výroby zámkových dlažieb zavedením automatizácie výrobného procesu, za účelom zvýšenia efektívnosti a účinnosti prevádzky elimináciou rutinných, monotónnych, zdraviu zaťažujúcich a na presnosť náročných úkonov.

Obstaraním predmetu projektu bol automatizovaný výrobný proces v spoločnosti KLARTEC, spol. s r.o. za účelom rastu inovačných kapacít, a takisto boli dosiahnuté cieľové hodnoty merateľných ukazovateľov projektu Počet podnikov, ktoré dostávajú granty – 1, Počet inovovaných procesov – 1.