Operačný program - Kvalita životného prostredia - Fotovoltický zdroj s úložiskom

EÚ

Názov projektu: Výstavba fotovoltického zdroja s batériovým úložiskom v Malženiciach

Kód projektu v ITMS2014+: 310041CTB2

Cieľ projektu: Cieľom projektu je zvýšiť kapacitu výroby elektriny z obnoviteľných zdrojov pre zabezpečenie udržateľnosti v oblasti životného prostredia, s čím sa predpokladá aj ročné zníženie emisií skleníkových plynov.

Stručný popis predmetu projektu:  

 

Predmetom projektu s názvom „Výstavba fotovoltického zdroja s batériovým úložiskom v Malženiciach“ je výstavba zariadení na využitie slnečnej energie na výrobu elektriny v rámci ostrovnej prevádzky vo výrobných priestoroch spoločnosti KLARTEC, spol. s. r. o.

 

Realizáciou projektu budú dosiahnuté nasledovné hodnoty merateľných ukazovateľov:

 

  • P0080 - Množstvo elektrickej energie vyrobenej v zariadení OZE – 260,0400 MWh/rok
  • P0103 - Odhadované ročné zníženie emisií skleníkových plynov – 43,4267 t ekviv. CO2
  • P0290 - Počet podnikov, ktorým sa poskytuje podpora – 1,0000 podnik
  • P0705 - Zvýšená kapacita výroby elektriny z obnoviteľných zdrojov – 0,2200 MWe
  • P0706 - Zvýšená kapacita výroby energie z obnoviteľných zdrojov – 0,2200 MW

 

 

Zazmluvnená výška NFP: 150 738,00 EUR

 

www.op-kzp.sk             www.siea.sk           www.klartec.sk

www.partnerskadohoda.gov.sk

 

Projekt je spolufinancovaný Európskou úniou