Operačný program - Integrovaná infraštruktúra

EÚ - Integrovaná infraštruktúra

MH SR


Tento projekt je spolufinancovaný z EFRR – Európsky fond regionálneho rozvojaOperačný program:                         Integrovaná infraštruktúra

Prioritná os:                                      9 Podpora výskumu, vývoja a inovácií

Špecifický cieľ:                                 9.5 Rast výskumno-vývojových a inovačných kapacít v priemysle a službách

Názov projektu:                               Inovácia procesu výroby komponentov pre kanalizačné

                                                          systémy v spoločnosti KLARTEC, spol. s r.o. prostredníctvom

                                                          prvkov inteligentných riešení

Kód projektu v ITMS2014+:           313012V389

Názov a sídlo prijímateľa:               KLARTEC, spol. s r.o.

                                                           Mikovíniho 8, 917 01 Trnava

                                                           IČO: 36 231 355

Miesto realizácie projektu:              Malženice 365, 919 29 Malženice

Finančná podpora

z verejných prostriedkov

na projekt:                                        1 538 613,00 EUR

 

 

 

Stručný opis projektu:                    

Predmetom projektu je obstaranie technologických zariadení, automatickej linky na výrobu vibrolisovaných betónových, plastbetónových komponentov kanalizačných systémov, pracovisko autonómnych manipulačných vozíkov (AGV) a pracovisko 3D tlače s hardwarovou a softwarovou výbavou, s cieľom inovácie procesu v spoločnosti KLARTEC, spol. s r.o. v procese výroby betónových komponentov. Primárnym cieľom spoločnosti KLARTEC, spol. s r.o. je obstaranými inovatívnymi technológiami inovovať výrobný proces zavedením prvkov inteligentných riešení, čím sa zvýši inovačný potenciál a konkurencieschopnosť spoločnosti a takisto sa zvýši efektívnosť a účinnosť prevádzky pri rutinných, monotónnych, fyzicky intenzívnych, zdravie zaťažujúcich a na presnosť náročných úkonoch.

 

 

„Informácie o Operačnom programe Integrovaná infraštruktúra 2014 – 2020 nájdete na www.opii.gov.sk