Výpočet použitia vhodného výrobku

Návrh veľkosti odlučovača ropných látok

Dimenzovanie odlučovačov ropných látok v zmysle normy STN EN 858-1 a STN EN 858-2  vychádza z charakteru a rýchlosti prúdenia vôd vtekajúcich do ORL. Z toho dôvodu je potrebné brať do úvahy :

-        maximálny prietok vody z povrchového odtoku

-        maximálny prietok odpadovej vody pri priemyselných zariadeniach

-        hustotu ľahkej kvapaliny

-        prítomnosť látok, ktoré môžu sťažiť odlučovanie

 Základný vzorec pre výpočet menovitej veľkosti ORL je nasledovný:

 NS = (Qr + fx . Qs) fd

 kde NS je menovitá veľkosť odlučovača

       Qr      maximálny prietok vôd z povrchového odtoku v l.s-1

       Qs      maximálny prietok odpadových vôd v l.s-1

        fd      koeficient hustoty pre smerodajnú ľahkú kvapalinu

        fx      bezpečnostný koeficient závislý od charakteru odtoku

Hodnoty koeficientov fd a fx sú uvedené v STN EN 858-2.

Podrobnejší návod na výpočet menovitej veľkosti NS pre ORL je popísaný v

STN EN 858-2.