Zásady ochrany osobných údajov

 1. Kto sme?

Vaše osobné údaje spracúva naša spoločnosť KLARTEC, spol. s r. o., Registrácia: OR Okresného súdu Trnava, oddiel: Sro, vložka číslo 11378/T, sídlo Mikovíniho 8, 917 01 Trnava, IČO: 36231355, (ďalej len „prevádzkovateľ“).

 1. Aké osobné údaje spracúvame?

Zamestnanec

Aby sme s vami mohli uzatvoriť pracovnú zmluvu a plniť si riadne všetky zákonné a zmluvné povinnosti s tým súvisiace, spracúvame vaše bežné osobné údaje a osobitné kategórie osobných údajov.

Na základe § 73 ods. 3 zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov zverejňujeme na našom webovom sídle www.klartec.sk vaše osobné údaje v rozsahu titul, meno, priezvisko, email. tel. číslo, pracovná pozícia, keďže ich zverejnenie je potrebné v súvislosti s plnením vašich pracovných povinností.

S vašim súhlasom zverejňujeme na našom webovom sídle www.klartec.sk vaše osobné údaje v rozsahu fotografie z montáží betónových výrobkov.

Zákazník

Aby sme vám mohli predať a doručiť tovar a plniť si všetky zákonné a zmluvné povinnosti s tým súvisiace, spracúvame vaše osobné údaje v rozsahu titul, meno, priezvisko, adresa fakturačná, adresa pre doručenie, tel. číslo, email.

Marketing

Aby sme vám mohli zasielať informácie o produktoch, spracúvame vaše osobné údaje v rozsahu meno, priezvisko, adresa pre doručenie, tel. č., email.

Dodávateľ

Aby sme mohli spracovať vaše dodané služby a tovar a splniť si všetky zákonné a zmluvné povinnosti s tým súvisiace, spracúvame vaše osobné údaje v rozsahu titul, meno, priezvisko, adresa fakturačná, tel. číslo, email.

 1. Na aký účel spracúvame vaše osobné údaje?

 1. Zamestnanec

Vaše osobné údaje spracúvame za účelom uzatvorenia pracovnej zmluvy a plnenia si povinností vyplývajúcich z tejto zmluvy a aj z osobitných právnych predpisov súvisiacich s týmto pracovnoprávnym vzťahom.

 1. E-shop

Vaše osobné údaje spracúvame za účelom uzatvorenia zmluvy cez internet a jej plnenia, a to najmä na prijatie a zaevidovanie objednávky, vybavenie objednávky, zaslanie tovaru, vydania účtovného dokladu, riešenie odstúpenia od zmluvy a prípadnej reklamácie.

 1. Marketingová komunikácia

Vaše osobné údaje spracúvame za účelom starostlivosti o zákazníka, poskytovania informácií o produktoch, a to prostredníctvom vybraného spôsobu komunikácie. Vaše osobné údaje spracúvame na tento účel, iba ak nám na to dáte súhlas.

 1. Dodávateľ

Vaše osobné údaje spracúvame za účelom uzatvorenia zmluvy, objednávky, prípadnej reklamácie, vedenia účtovníctva, (vrátane uplatňovania alebo obrany práv, oprávnených záujmov a nárokov zo zmlúv)...

 1. Aký je náš oprávnený záujem?

Vaše osobné údaje v rozsahu obrazového záznamu spracúvame kamerovým systémom, ktorý sníma priestory a budovy nachádzajúcej sa na ulici Malženice 365 a Malženice 465. Kamerový systém používame za účelom ochrany nášho majetku.

 1. Ako nám môžete dať súhlas?

Súhlas na spracúvanie vašich osobných údajov nám môžete dať niektorým z týchto spôsobov:

 • zaslaním oznámenia na email ochranaudajov@klartec.sk;

 • zaslaním súhlasu poštou na adresu KLARTEC, spol. s r. o., Mikovíniho 8, 917 01 Trnava

 1. Ako môžete súhlas odvolať?

Súhlas so spracúvaním osobných údajov, ktorý ste nám dali, môžete kedykoľvek odvolať. Súhlas môžete odvolať

 • zaslaním oznámenia na email ochranaudajov@klartec.sk;

 • zaslaním oznámenia poštou na adresu KLARTEC, spol. s r. o., Mikovíniho 8, 917 01 Trnava

 1. Komu vaše údaje poskytujeme?

Vaše osobné údaje poskytujeme alebo sprístupňuje najmä nasledujúcim príjemcom alebo kategóriám príjemcov:

 • Sociálna poisťovňa, zdravotné poisťovne, doplnkové dôchodkové spoločnosti,

 • súdy, orgány štátnej správy a samosprávy, verejnoprávne inštitúciu, orgány činné v trestnom konaní, daňové úrady, colné úrady a orgány finančnej správy, notárske úrady, exekútorské úrady,

 • banky, poisťovne, poštové podniky,

 • sprostredkovatelia, ktorí spracúvajú osobné údaje pre KLARTEC, spol. s r. o., alebo spoločnosti pre ktoré KLARTEC, spol. s r. o. spracúva osobné údaje ako sprostredkovateľ,

 • zmluvní partneri (dodávatelia, odberatelia, poskytovatelia služieb) v súvislosti s plnením príslušnej zmluvy,

 • kontrolné a dozorné orgány,

 • iné osoby, orgány alebo inštitúcie, ak poskytovanie osobných údajov vyplýva z právnych predpisov

 1. Ako dlho uchovávame vaše osobné údaje?

Mzdy a personalistika

 1. Osobný spis zamestnanca (platový dekrét, menovací dekrét a iné) sa uchováva po dobu 70 rokov od narodenia.

 2. Mzdové listy sa uchovávajú po dobu 20 rokov.

 3. Dokumenty týkajúce sa dochádzky, dovolenky a náhradného voľna sa uchovávajú po dobu 3 rokov.

 4. Iné dokumenty sa uchovávajú 5 až 10 rokov podľa lehoty stanovenej osobitným zákonom.

Evidencia uchádzačov o zamestnanie

 1. Dokumenty týkajúce sa uchádzačov o zamestnanie sa uchovávajú po dobu, na ktorý uchádzač o zamestnanie poskytol súhlas.

Účtovníctvo

 1. Účtovné doklady sa uchovávajú po dobu 10 rokov.

E-shop

 1. Kúpne zmluvy uzatvorené prostredníctvom internetového obchodu sa uchovávajú po dobu vybavenia objednávky a po nevyhnutný čas pre prípad uplatnenia práv, napr. reklamácie.

Kúpne zmluvy

 1. Kúpne zmluvy sa uchovávajú dobu trvania zmluvy a po nevyhnutný čas pre prípad uplatnenia práv, napr. reklamácie.

Evidencia reklamácii

 1. Dokumenty vzťahujúce sa k reklamácii sa uchovávajú po dobu 5 rokov.

Vymáhanie pohľadávok/Súdne spory

 1. Dokumenty týkajúce sa súdnych sporov sa uchovávajú po dobu 10 rokov.

Marketing

 1. Dokumenty týkajúce sa marketingu sa uchovávajú po dobu, na ktorú dotknutá osoba poskytla súhlas, príp. po kratšiu dobu do odvolania súhlasu. Ak nie je daný súhlas na konkrétnu dobu, osobné údaje sa spracúvajú pokiaľ sa neskončil účel, v súvislosti s ktorým súhlas daná osoba dala.

 1. Kam prenášame vaše osobné údaje?

Vaše osobné údaje neprenášame do tretej krajiny.

 1. Nie ste spokojný?

Ak nie ste spokojný s tým, ako spracúvame vaše osobné údaje, môžete nám dať o tom vedieť na email ochranaudajov@klartec.sk. Tiež máte možnosť podať sťažnosť na Úrad na ochranu osobných údajov, ak si myslíte, že vaše osobné údaje spracúvame nezákonne.

 1. Ako spracúvame vaše osobné údaje?

Vaše osobné údaje spracúvame v elektronickej a listinnej forme.

 1. Ako zabezpečíme ochranu vašich osobných údajov?

Bezpečnosť vašich osobných údajov je pre nás prvoradá. Aby sme zabezpečili ochranu vašich osobných údajov, prijali sme potrebné technické a organizačné opatrenia:

 • prevádzkovateľ poveril, poučil a zaviazal mlčanlivosťou poverené osoby na spracúvanie osobných údajov,

 • prijal smernicu o ochrane osobných údajov,

 • prevádzkovateľ má zavedený proces pravidelného testovania technických bezpečnostných opatrení (napr. alarmu, kamerového systému, odolnosti web stránky a servera proti bezpečnostným útokom),

 • prevádzkovateľ má vytvorený systém pre obnovenie dát ( pravidelné zálohovanie) a heslovú politiku (zabezpečenie počítačov, programov a online aplikácií na spracúvanie osobných údajov heslom).

 1. Záverečné ustanovenia

Tieto zásady ochrany osobných údajov nadobúdajú platnosť dňom ich zverejnenia. Vyhradzujeme si právo tieto zásady zmeniť, ak dôjde k zmene spracúvania osobných údajov v našej spoločnosti. O každej zmene budete informovaný na našom webovom sídle www.klartec.sk.