Toto není odlučovač ropných látek

V poslední době se v praxi setkáváme s umísťováním čistících zařízení, tzv. „vpusťových filtrů“ přímo do konstrukce dešťové vpusti (dále „DV“) v domnění, že se jedná o odlučovač ropných látek (dále „ORL“), Tato zařízení jsou svojí konstrukcí v rozporu s příslušnou normou STN EN 858-1 a STN 858-2, a proto nemůžeme hovořit o tom, že dané zařízení je ORL.


Ve skutečnosti takovým zásahem dochází k změně funkcionality DV. Kapacita objemu určeného na zachytávání splavenin se výrazně sníží a tím pádem se tomuto musí přizpůsobit interval čistění DV. Dalším významným faktorem je, že čištění a údržbu takto upravené DV, tedy, pokud bychom chtěli o DV hovořit jako o ORL, může vykonávat jen firma oprávněná k nakládání s nebezpečným odpadem. Na rozdíl: při bězné DV, týto úkony mohou vykonávat vyškolení pracovníci správce komunikace.