Jak připravit betonové lůžko pod nádrž?

Na to, aby se zajistila potřebná únosnost podkladu, která má vyhovovat osazení nádrží, je potřebné zrealizovat založení nádrží.

Pro každé osazení nádrží je potřebné zjistit aktuální základové poměry stavby. Na základě nich statik navrhne založení nádrží pro každý projekt individuálně.Výchozími podklady jsou:

- inženýrsko-geologický průzkum staveniště
- dispoziční řešení a rozměry podzemních nádrží
- druh zatížení na nádrže
- typové podklady výrobce nádrží

Jednoduché základové poměry stavby

V případě, že základové poměry stavby patří do kategorie jednoduchých, je možné použít všeobecně doporučovanou skladbu založení:

- zhutněné štěrkové lůžko tl. 120 mm (vhodným materiálem jsou drcené štěrkopísky vhodné pro mechanické zhutnění)

- podkladová železobetonová deska tl. 150 mm (minimální pevnostní třída betonu C 16/20, výztužení KARI síťovinou ø6 oko 150/150)

- pískové lůžko tl. 30 mm (jemnozrnný bílý betonářský písek frakce max. 0 – 4 mm stažený do roviny)

V některých případech, a to pouze na doporučení statika, je možné osadit jednotlivé nádrže pouze na vyrovnaný zhutněný štěrkopískový násyp. V tomto případě je ale potřebné zhutnit podloží tak, aby deformační modul pružnosti Edef dosáhol hodnotu min. 50 Mpa.